TÁJÉKOZTATÁS

Érd, Papi-földek vízbázis biztonságba helyezése, védőterületeinek és védőidomainak kijelölése, fenntartása
 
A vízbázis jelenlegi mennyiségi, minőségi helyzete
Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. üzemelteti a Papi-földek elnevezésű vízbázist, amit 2 db mélyfúrású kút alkot. 2009-ben létesültek, 94 méter, illetve 82 méter talpmélységgel. Mind a két kút pannóniai homokrétegre települt mélyfúrású rétegvízkút, melyek a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35100/14095-15/2021.ált számú vízjogi üzemeltetési engedélye alapján üzemelnek.
A hatályos engedélyben lekötött éves vízmennyiség 308 000 m3, ami közvetlenül Érd vízellátó rendszerébe kerül betáplálásra további, Érden található, 8 db kút vizével együtt. A Papi-földek vízbázisból betáplált víz mennyisége nem éri el a vízellátó rendszerbe betáplált összes vízmennyiség 20 %-át.

A két kút által megcsapolt pannon homokréteg jó vízadó képződmény, de hátrányos tulajdonsága az eredeti, rétegeredetű vas, illetve mangán magas koncentrációja. A jogszabályi elvárásnak megfelelő vas és mangántartalom azonban vízhálózatban, a fogyasztási pontokon már biztosított, mivel a tározó medencékből a többi üzemeltetésben álló kút kevert vize jut tovább a hálózatba. Felszíni szennyezést jelző paraméterek (nitrát, peszticidek, szénhidrogének) eddig nem jelentek meg a kutak vizében.
Magyarországon az ivóvíz 95 %-a származik felszín alatti vízből, többnyire hasonlóan sérülékeny földtani környezetből, mint a Papi-földek vízbázis. A sérülékeny vízbázisok védelmének célja az emberi tevékenységből származó szennyezések megelőzése, a természetes jó vízminőség megőrzése, az ivóvizet termelő jelenlegi vízművek környezetében és a jövőbeni emberi fogyasztásra szánt vízbázisok területén egyaránt.

A vízbázisvédelem fontossága és feladatai
A vízbázisok biztonságba helyezési folyamatát a 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet határozza meg. A jogszabály szerint a védelembe helyezés első lépcsője a vízbázis védőövezetének vagy védőterületének (mind a két szót használják a szakemberek) meghatározása. Ez a védőterület jogi alapját képezi minden további intézkedésnek.
A védőterületeket hidrogeológusok számítással határozták meg aszerint, hogy egy adott területről mennyi idő alatt ér el a vízrészecske és vele együtt az esetleges szennyezőanyag a vízkivételi helyekhez, kutakhoz. Ezek alapján megkülönböztetünk „belső” (20 nap), „külső” (180 nap) „hidrogeológia "A" (5 év) és „hidrogeológia B” (50 év) védőövezeteket.

A Papi-földek vízbázis is közcélú vízkészlet, melynek mennyiségi és minőségi megóvása nemzetgazdásági érdek. Így a vízbázist üzemeltető Érd és Térsége Víziközmű Kft. 2022-ben szaktervezőt bízott meg a biztonságba helyezési tervdokumentáció elkészítésére. Ennek elkészültét követően a védőterületek határozatban történő kijelöléséről és földhivatalba történő bejegyzéséről a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság rendelkezik, a szakhatóságok előírásainak figyelembevételével.

A különböző elérési idejű védőövezetek azt a célt szolgálják, hogy a meglévő és a jövőbeni szennyező tevékenységeket különböző mértékben lehessen akadályozni, illetve korlátozni.
  • A belső védőövezet célja a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a szennyeződéstől és a megrongálódástól.
  • A külső védőövezet a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyezőanyagok elleni védelmet szolgálja.
  • A hidrogeológiai „A” és „B” zóna feladata a le nem bomló szennyező anyagok elleni védelem.
Annak érdekében, hogy a közcélú ivóvíztermelő kutak körüli szigorú védelem mindig biztosított legyen, a belső védőterületek állami, illetve önkormányzati tulajdonban kell legyenek a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint.
A többi védőterületen az ingatlan tulajdonosának kötelessége, hogy a védőterületi határozatban foglaltakat betartsa, és tevékenységét a vízbázis védelem szempontjait figyelembe véve végezze.

A vízbázis üzemeltetője a külön jogszabály, valamint a védőterületet megállapító határozat, a vízjogi üzemeltetési engedély, az üzemeltetési szabályzat, a vízbiztonsági terv alapján gondoskodik a védőterületek és védőidomok fenntartásához szükséges létesítményekről, ezek fenntartásáról üzemeltetéséről. A vízkészlet állapotának folyamatos ellenőrzése érdekében az üzemeltető rendszeresen mintázza a vízbázist és a védőterületek, védőidomok területén lévő észlelőhálózat kútjait.
A védőterület kijelölésével érintett ingatlant a tulajdonos, vagy az egyéb jogcímen használó úgy köteles használni, hogy a védett vízbázist, valamint a kitermelt vizet ne veszélyeztesse és a használat következtében azt szennyeződés ne érje.

A vízbázis fenntartása a vízellátásban érintett települések alapvető, hosszútávú érdeke. Az ivóvíz pénzben nem kifejezhető érték. A konfliktusmentes együttéléshez az Érd és Térsége Víziközmű Kft., az érintett önkormányzatok, valamint a területen élők és dolgozók, (együttesen környezethasználók) környezettudatos viselkedésére van szükség.

Papi-földek ingatlantérkép IDE kattintva megtekinthető