Szabályozás

Szabályozás
Vonatkozó Törvények:
 • Magyarország Alaptörvénye
 • 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
 • 1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról
 • 1991. évi XLV törvény a mérésügyről (a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben)
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról,
  a végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben
 • 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
 • 1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 2003. évi LXXXIX törvény a környezetterhelési díjról
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
 • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 • 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról
 • 2009. évi LXXVI törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 
 • 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
 • 2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról
 • 2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról
 • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról
 • 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről
 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
Kormányrendeletek:
 • 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási társulatokról
 • 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
 • 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
 • 253/1997 (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
 • 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
 • 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
 • 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
 • 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
 • 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgálótevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
 • 58/2013. (II.27) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 101/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes víziközmű-szolgáltató gazdálkodó szervezetek stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánításáról
 • 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról
 • 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról
 • 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
Miniszteri rendeletek:
 • 47/1999.(XII.28) KHVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról
 • 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről
 • 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről
 • 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
 • 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
 • 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről
 • 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról
 • 3/2015. (II. 25.) IM rendelet az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról
 • 13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
 • 61/2015. (X.21.) NFM rendelet a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről
Egyéb:
 • Általános fogyasztói tájékoztató
 • Szervezeti és Működési Szabályzat
 • Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat
 • Üzletszabályzat
Az "Egyéb" cím alatt felsorolt dokumentumok letölthetők  ide kattintva.
A felsorolt jogszabályok kért időszakra vonatkozó szövegét pedig e-mail-ben, illetve levélben hozzánk érkezett kérésre, postafordultával rendelkezésre bocsátjuk.
Ügyfélszolgálati email címünk: ugyfelszolgalat@erdivizmuvek.hu
Levelezési címünk: 2030 Érd, Felső u. 2