Szolgáltatási területünkön - váratlan meghibásodás miatt - vízkorlátozás, vízhiány előfordulhat.
Az érintett területet/területeket ide kattintva tekintheti meg.


Közérdekű adatigénylés ügyintézési rendje

Az ÉRD és TÉRSÉGE Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Társaság” vagy „Adatkezelő”) által nyilvánosságra hozott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 33. § által előírt, és az Infotv. 1. számú mellékletében foglalt közzétételi lista szerinti adatokat, digitális formában, bárki, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és kimásolható módon, díjmentesen megismerheti.

A közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályai a következők:

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult - ide nem értve a magyar államot - jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette. (Ptk. 81. § (2) bekezdés)

Az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft. közfeladatot ellátó szervnek minősül. A Társaság kizárólag a kezelésében lévő információkról tud és köteles adatot szolgáltatni.

AZ ADATIGÉNYLÉS MÓDJA

Közérdekű adatot szóban, írásban vagy elektronikus úton lehet igényelni. Az adatigénylést bárki előterjesztheti. A szóbeli igény rögzítésére az Adatkezelő ügyfélszolgálati helyiségeiben kerülhet sor. Az írásbeli igényeket az Adatkezelő székhelyére (2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C.) kell címezni, vagy a dunapart@erdivizmuvek.hu címre kell elküldeni. Az elektronikus levél tárgyában, illetve a postai úton küldött levélen kérjük feltüntetni, hogy a levél közérdekű adat igénylésére vonatkozik.
Az adatigényléshez az igénylő alábbi adatainak megadása szükséges: neve (cégneve), lakcíme (székhelye), levelezési címe.

Az Adatkezelő a névtelen igényeket csak abban az esetben teljesíti, ha az igény az igénylő személyének ismerete nélkül teljesíthető. Nem teljesíthető a névtelenül benyújtott igény, ha az igénylésért az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.
Az Adatkezelő az igényléssel kapcsolatban személyes adatokat kizárólag az igény teljesítése, a költségtérítés érvényesítése, valamint az igény teljesítéséből, megtagadásából származó jogérvényesítés céljából kezel.

Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az Adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására.

A MEGKERESÉS MINŐSÍTÉSE

Az igénylés beérkezését követően az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, hogy a kért adatok közérdekűnek minősülnek-e, illetőleg személyes adatokat, üzleti titkot érint-e a megkeresés, vagy azok nyilvánosságra hozatala harmadik személy érdekét nem sérti-e.

ADATSZOLGÁLTATÁS

Amennyiben az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy az igény nyilvános adatra vonatkozik, az igény tudomására jutását követő 15 napon belül az adatigénylést az igénylő által kívánt technikai eszközzel illetve módon teljesíti.

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik a 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az Adatkezelő az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatja.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről az igénylő másolatot kaphat.

Jelentős terjedelmű dokumentum-másolat igénylése esetén a másolat iránti igényt az Adatszolgáltató a költségtérítés megfizetését követő 15 napon belül teljesíti. Arról, hogy az igényelt dokumentum nagy terjedelmű illetőleg a fizetendő költségről az Adatszolgáltató az igénylőt 8 napon belül tájékoztatja.

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

Az Adatkezelő a másolat készítéséért költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatja.

Az igénylő a tájékoztatást követően nyilatkozhat, hogy az igény teljesítését a költségtérítés ismeretében is vállalja-e. Amennyiben az igénylő nem válaszol, az igényt az Adatkezelő teljesíti, ebben az esetben a költségtérítést követelheti.
Amennyiben az igénylő a költségtérítés megfizetését elutasítja, az igény teljesítése megtagadható.

A másolatkészítés díja:
• A4 lapméretben: 15 Ft/oldal
• A3 lapméretben 20 Ft/oldal

Amennyiben közérdekű adat iránti igényt azzal nyújtanak be, hogy annak teljesítését elektronikus úton kérik, úgy a ráfordítási időt figyelembe véve az alábbi költségtérítés díj számolható fel:
• CD 895 Ft + ÁFA/db

Amennyiben közérdekű adat iránti igény adatbázisokban történő lekérdezéssel teljesíthető, úgy a ráfordítási időt figyelembe véve az alábbi költségtérítés díj számolható fel:
• Adatbázisokból történő lekérdezések díja 54 Ft/perc

A költségtérítés az Ügyfélszolgálati iroda pénztárában kell teljesíteni.

ELUTASÍTÁS

Amennyiben az igénylés nem teljesíthető, az Adatkezelő az adatszolgáltatást megtagadhatja. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, és a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt 8 napon belül írásban vagy elektronikus levélben értesíti az igénylőt.

JOGORVOSLAT

Az igénylő az Adatkezelő eljárása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az Adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.
A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani az Adatkezelő ellen. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, lezárásáról szóló vagy a Hatóság értesítésének kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az adatkezelőnek kell bizonyítania.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.
A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. Adatkezelő esetében az illetékes bíróság: Érdi Járásbíróság (2030 Érd, Felső utca 43.)
A bíróság soron kívül jár el.
Ha a bíróság a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában az adatkezelőt a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. A bíróság a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a költségtérítés összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti.