Ügyfélszolgálati oldalak

1. Szerződéskötési folyamat, felhasználóváltással kapcsolatos tudnivalók
2. A vízmérőről
3. A fővízmérő és a mellékvízmérők mérési különbözete
4. Számlázással kapcsolatos tudnivalók, díjszabás, számlareklamáció, hibás mérés
5. Számlabefizetés
6. Fizetéskönnyítési megoldások, védendő felhasználók
7. Szolgáltatáskorlátozás, behajtás
8. Műszaki ügyintézés, locsolási kedvezmény, a szolgáltatás megszüntetése
9. Panaszkezelés, jogorvoslati lehetőségek

Munkatársaink személyes és telefonos ügyfélszolgálatunkon állnak Felhasználóink rendelkezésére. Elérhetőségeink és ügyfélfogadási idő:
http://www.erdivizmuvek.hu/ugyfelszolgalat/elerhetoseg_megkozelites/

Személyes ügyintézéshez lehetősége van időpontot foglalásra:
http://www.erdivizmuvek.hu/ugyfelszolgalat/idopont_foglalas/

Amennyiben az ügyintézés során meghatalmazott jár el, úgy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás szükséges az ügyintézéshez.
Meghatalmazás elérhető:
http://www.erdivizmuvek.hu/ugyfelszolgalat/letoltheto_dokumentumok/

Elektonikus ügyfélszolgálatunk itt érhető el: http://erdivizmuvek.hu/eugyfelszolgalat/

Elektronikus ügyfélszolgálaton keresztül intézhető ügyek:
 • Személyes adatok megtekintése, módosításának kezdeményezése
 • Levelezési cím módosítása
 • Mérőállás bejelentés
 • Aktuális egyenleg lekérdezése, tartozásigazolás kérése
 • Vevői folyószámla kivonat megtekintése
 • Számlamásolatok (tájékoztatási célú számlaképek) megtekintése
 • Hiteles (eredetivel egyező) számlamásolatok postai úton történő megküldésének igénylése
 • Részletfizetés igénylése
 • Hibabejelentés
 • Szabad formátumú megkeresés
Az egyes ügytípusokról alább nyújtunk részletes tájékoztatást.
 
1. Szerződéskötési folyamat, felhasználóváltással kapcsolatos tudnivalók
 
Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (továbbiakban: ÉTV Kft., szolgáltató, közszolgáltató, víziközmű-szolgáltató) a vonatkozó, hatályos jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetében a felhasználóval - felhasználási helyenként - közszolgáltatási szerződést köt. A közszolgáltatási szerződés - és annak melléklete, az Üzletszabályzat - célja a közműves ivóvízellátással és közműves szennyvízelvezetéssel és kezeléssel, mint közüzemi szolgáltatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek Szolgáltatóra és Felhasználóra vonatkozó szabályainak rögzítése.

Az ÉTV Kft. közszolgáltatási szerződésmintája és az Üzletszabályzat elérhető weboldalunkon:
http://www.erdivizmuvek.hu/ugyfelszolgalat/letoltheto_dokumentumok/

Gazdálkodó szervezet képviseletében a cégkivonatban szereplő képviselő járhat el. A képviselő teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással más személyt is megbízhat a Szolgáltató előtti eljárással. A meghatalmazásban pontosan meg kell fogalmazni annak terjedelmét, pontosan milyen eljárásokban, nyilatkozattételben jogosult a meghatalmazott eljárni, illetőleg kifejezetten nyilatkozni kell a meghatalmazásban arról, hogy a képviselő eljárását a Társaság eljárásaként ismerik el. A meghatalmazáson túlmenően, a meghatalmazott személy személyi azonosítására alkalmas igazolványa bemutatása alapján kerülhet sor ügyintézésre.

A hatályos jogszabályok szerint a felhasználó személyében bekövetkezett változást a korábbi és az új felhasználó köteles a vízmérőállás megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a víziközmű-szolgáltatónak bejelenteni az üzletszabályzatban meghatározottak szerint. A bejelentés elmulasztása esetén a felhasználási helyen fennálló díjtartozás megfizetéséért és a víziközmű-szolgáltatót ért károkért a korábbi és az új felhasználó egyetemlegesen felel.
A Felhasználóváltás bejelentésére (eladás, bérlet, stb.) Ügyfeleinknek több lehetőséget is biztosítunk:
A beköltöző Felhasználó nélkül, csak az előző felhasználó bejelentése alapján az új Felhasználó részére nincs lehetőségünk elkészíteni a közszolgáltatási szerződést, a megadott információk alapján Társaságunk felszólítja szerződéskötési kötelezettségére az új tulajdonost.
Az ingatlan birtokbaadásakor az itt (http://www.erdivizmuvek.hu/ugyfelszolgalat/letoltheto_dokumentumok/ ) elérhető birtokbaadási jegyzőkönyvet javasoljuk kitölteni a pontos elszámolás érdekében.  Ez alapján az előző felhasználónak záró számla készül, akinek ezt, és az esetleg még be nem fizetett számláit, egyéb tartozását ki kell egyenlítenie.

Természetesen a birtokbaadási jegyzőkönyv nem feltétlenül szükséges a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez. A birtokbaadási jegyzőkönyv becsatolásától kizárólag abban az esetben tudunk eltekinteni, ha a felhasználási helyen üzemelő fogyasztásmérő rendszeresen, a szolgáltató által leolvasásra került, és a felhasználó már korábban birtokba került az ingatlanon, és az előző Felhasználó nevére kibocsátott számlákat sajátjaként kezelte, megfizette - vagy a fennálló tartozás megfizetését a felhasználó vállalja.
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései alapján a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tekintetében a szolgáltató és a lakossági felhasználó között a közszolgáltatási szerződés a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével is létrejön.

A kiköltöző ügyfelünknek lehetősége van nullás igazolást igényelni, mellyel az új ügyfelünk felé igazolhatja, hogy az adott mérőállásig elszámolt Társaságunkkal és a díjak megfizetése is megtörtént.  Amennyiben rendelkeznek nullás igazolással, a Felhasználó változáshoz a vevőnek elegendő beküldenie (e-mailen, faxon, levélben) a szükséges dokumentumok másolatát, mely alapján elkészítjük, és postai úton megküldjük a közszolgáltatási szerződést. Ez esetben ingyenes válaszborítékot mellékelünk a szerződés visszaküldésének megkönnyítéséhez.
 
A közszolgáltatási szerződéskötéshez szükséges dokumentumok listája a következő webhelyen érhető el:
http://www.erdivizmuvek.hu/ugyfelszolgalat/letoltheto_dokumentumok/

A felhasználási hely ellenőrzése

A Szolgáltató Felhasználó-változás esetén, az új Felhasználóval való szerződéskötést megelőzően, annak feltételeként a bejelentéstől számított 30 napon belül, a felhasználási helyen ellenőrzést tart az alábbi esetekben:
 • - a felhasználási helyen a fogyasztásmérőn szereplő mérőállás, a birtokbaadási jegyzőkönyvön rögzített dátumhoz képest, attól visszamenőleg legalább 13 hónapja nem került a Szolgáltató által leolvasásra,
 • - a felhasználási helyen a birtokbaadási jegyzőkönyvben szereplő fogyasztásmérő gyári száma vagy plombazár száma eltér a Szolgáltató nyilvántartásában szereplő gyári számtól,
 • - a felhasználási helyen a birtokbaadási jegyzőkönyvben szereplő mérőállás alacsonyabb, mint a Szolgáltató rendelkezésére álló utolsó leolvasott mérőállás,
 • - a felhasználási helyen a birtokbaadási jegyzőkönyvben szereplő mérőállás alapján megállapítható, hogy a vízfogyasztás az utolsó szolgáltatói leolvasástól számított előző 12 hónap átlagfogyasztását kétszeresen meghaladja,
 • - a fogyasztásmérő hitelesítési ideje lejárt, a fogyasztásmérő, vagy a fogyasztásmérő leszerelését megakadályozó zár (plomba) sérült,
 • a felhasználási helyen az ivóvíz-szolgáltatás szünetel, vagy korlátozva van.
 
Az ellenőrzés költségét a lakossági Felhasználók esetében a Szolgáltató, míg nem lakossági Felhasználók esetében az új Felhasználó viseli.
 
A korábbi vagy az új Felhasználó a szerződés megkötése előtt akkor is kérheti az ellenőrzést, ha annak elvégzése a fentiek szerint nem kötelező. Ennek költségét az ellenőrzést kérő köteles viselni. A helyszíni ellenőrzés díja a Szolgáltató honlapján tekinthető meg.


2. A vízmérőről
 
A vízmérők tulajdonjogával, és hitelességével kapcsolatos tudnivalók

A fővízmérő, (azaz a bekötési vízmérő) a szolgáltató tulajdona. Időszakos cseréje, hitelesítése, meghibásodás esetén javítása a szolgáltató feladata. A bekötési vízmérő hitelességi ideje a hatályos mérésügyi jogszabályok szerint a záróplombán lévő hitelességi dátumot követő
 •             - negyedik év utolsó napja (a 2011. évi vagy korábbi hitelesítésű mérők esetében),
 •             - nyolcadik év utolsó napja (a 2012. évi vagy későbbi hitelesítésű mérők esetében).

A vízmérőcserének várható időpontjáról a Szolgáltató a lejáró fővízmérővel rendelkező Felhasználót írásban, postai úton értesíti. Ha a Felhasználó nem működik együtt a főmérő díjmentes cseréjében, a Szolgáltató a felhasználási helyen lévő szerződést felmondhatja, és a vízszolgáltatást korlátozhatja ill. felfüggesztheti.
 
A mellékvízmérő a Felhasználó saját tulajdonát képezi, annak időszakos cseréjéről, hitelesítésről, meghibásodás esetén a javításáról Ügyfelünk köteles gondoskodni saját költségén. A mellékvízmérő hitelességi ideje a plombán lévő hitelességi dátumot követő nyolcadik év utolsó napja.

Az ÉTV Kft. minden esetben, postai levélben értesíti a lejáró mellékvízmérővel rendelkező Felhasználóit a csere szükségességéről. Amennyiben a mérő újrahitelesítése elmarad, úgy a Szolgáltató a mellékvízmérőre megkötött szolgáltatási szerződést ún. (mellékszolgáltatási szerződést) megszünteti.

A vízmérők leolvasása

A fogyasztásmérő leolvasásának gyakoriságát a Szolgáltató jogosult megállapítani azzal, hogy legalább évente egy alkalommal – a Felhasználó értesítése mellett – köteles a fogyasztásmérő leolvasására. A Szolgáltató mentesül a leolvasási kötelezettsége alól, amennyiben a fogyasztásmérő távleolvasással leolvasható, vagy a Felhasználó maga végzi el a leolvasást.
 
Az ÉTV Kft. évente egyszeri alkalommal, nagyfogyasztóink esetében pedig havonkénti rendszerességgel olvassa a fogyasztásmérőket.
 
A szolgáltató köteles legalább 5 napos időtartam megjelölésével a Felhasználót értesíteni az éves leolvasás várható idejéről a leolvasás előtti utolsó számlában, számla mellékletében vagy egyéb módon.

Leolvasás sikertelensége esetén, a leolvasó értesítőt hagy a levélszekrényben vagy fellelhető módon a felhasználási helyen, amelyen fel kell tüntetni a második (ismételt) felkeresés időpontját, és az egyeztetésre alkalmas mobiltelefonszámot. A leolvasás biztosítására a Szolgáltató heti egy munkanapon este 20 óráig lehetőséget ad.

A Felhasználó a leolvasás időpontjában külön értesítés nélkül is köteles a vízmérőhely szabad megközelítését és a vízmérő leolvasását biztosítani.
 
Társaságunk felé a számlán feltüntetett elvárt diktálási időszakban lehetősége van Felhasználóinknak a vízmérőállást eljuttatni, amennyiben a felhasználási helyen évenkénti szolgáltatói leolvasás van.
 
A vízmérőállás bediktálásakor kizárólag az egész köbmétereket szükséges bediktálnia.
  
Amennyiben vitatja a vízmérőn mért mennyiséget
A hitelesítés időpontjában minden mérőberendezés az előírásoknak megfelelő pontossággal mér. A hitelesség lejártának ideje nem feltétlenül jelenti azt, hogy a mérőberendezés nem jól mér. Amennyiben a fővízmérő által mért ivóvízmennyiséget vitatja, lehetősége van a felszerelt bekötési vízmérő Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) mint mérésügyi hatóság által történő rendkívüli pontossági ellenőrzését kérni.

A rendkívüli pontossági vizsgálat díját a kibocsátott szolgáltatói számla kiegyenlítésével a Felhasználó köteles megelőlegezni.
 
Amennyiben a rendkívüli pontossági vizsgálaton a fogyasztásmérő „nem felelt meg” minősítést kapott, a kibocsátott számlák esetében számlakorrekcióra kerül sor az ÉTV Üzletszabályzatában leírtak szerint, továbbá a szerelési munkák és a vizsgálat költségei a fogyasztásmérő tulajdonosát terhelik. Amennyiben ez a Szolgáltató, akkor a Felhasználónak az általa előre megelőlegezett rendkívüli pontossági vizsgálat teljes összegét az ÉTV Kft. a vizsgálati jegyzőkönyv kézhezvételét követő 8 munkanapon belül visszautalja.
 
Abban az esetben, ha a mérőeszköz a Szolgáltató kárára tévedett (a mérő az alsó hibahatárnál kevesebbet mért), a kiállított víz- ill. csatornadíj számlák módosítására nincsen lehetőség.
 
Amennyiben a vízmérő „megfelelt” minősítést kapott, a vizsgálat költségét az ellenőrzést kezdeményező viseli, és a kiállított víz- ill. csatornadíj számlák módosítására nincsen lehetőség.
 
Az ellenőrző vizsgálatra nem kerül sor, ha a fogyasztásmérő tulajdonosa – a másik fél részéről bejelentett kárigény tényének elismerésével együtt – más hiteles fogyasztásmérőt szerel fel.

A vízmérők karbantartásáról, védelméről

Vízelfolyásra utaló jelek, teendők
Az ÉTV Kft. Üzletszabályzata szerint legalább 30 naponta egy alkalommal, egyszerű vizsgálattal a házi vízvezeték-hálózatot ellenőrizni kell. Amennyiben az ingatlanon minden vízvételezési hely (pl. vízcsapok, kerti csap, stb.) elzárását követően a vízmérő fogyasztást jelez (nincs nyugalmi állapotban), valahol a házi vezetékhálózatban vízelfolyás történik.
 
Ezesetben kérjük, szakemberrel ellenőriztesse a házi ivóvízhálózatot. Amennyiben valóban meghibásodásról van szó, úgy kérjük gondoskodjon annak haladéktalan (de legfeljebb 30 napon belüli) elhárításáról, és az elfolyás tényét azonnal jelentse be Társaságunknak az akkor leolvasott vízmérőállással együtt.

Amennyiben vízelfolyás tapasztalható, és az elfolyt ivóvíz nem került a közműves szennyvízcsatorna törzshálózatba, és a fenti felhasználási hely rendelkezik közműves csatornabekötéssel, a javítást követően lehetősége van Társaságunkhoz (Érd, Diósd és Tárnok településeken az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató (ÉTCS) Kft-hez) kérelemmel fordulni - a javításról készült számla benyújtásával egyidejűleg - a számlázott szennyvízdíj mérséklése érdekében.
A hatályos jogszabályi előírások szerint a fogyasztási helyen nyilvántartott ügyfelünk köteles a víziközmű-szolgáltató számára a hiba keletkezésének helyét ellenőrizhető módon bemutatni és a javítást számlával igazolni.

A vízmérők, és a vízmérőhely (akna) karbantartásáról

Míg a téli hónapokban a fagy ellen kell megvédeni a vízmérőket, a tavaszi és az őszi hónapokban is érdemes rendszeresen a vízmérők állapotát ellenőrizni. Bár nem jellemző, de előfordulhat, hogy bizonyos vízmérő típusoknál, a jelentős külső és belső hőmérséklet különbözet, valamint a nedves levegő miatt, a számlapon akár belülről, akár kívülről pára keletkezik. Ha esetleg ilyen előfordulna Önnél is, javasoljuk, hogy száraz, napos időben nyissa ki az aknafedelet, és hagyja, hogy a hőmérséklet különbözet kiegyenlítődésével ez a jelenség megszűnjön. Természetesen a vízpára semmilyen műszaki hatással nincs a vízmérőre, annak működését, és pontos vízmennyiség mérését nem befolyásolja.
Amennyiben a párásodás állandósul, kérje szakembereink segítségét, és Ügyfélszolgálatunk elérhetőségein jelezze a mérővel kapcsolatos problémát.

Itt szeretnénk felhívni figyelmet, hogy a vízmérőakna szabályszerű állapotban tartása a Felhasználó jogszabályi kötelessége. Kérjük, a mérőaknában ne tartson egyéb, oda nem illő tárgyakat (növényeket, télálló zöldségeket, stb.), illetve rendszeresen gondoskodjon annak takarításáról, valamit a vízmérőhöz való szabad hozzáférés (létra, ill. hágcsó megléte) lehetőségéről.

A vízmérő és a plombazár védelme

A téli hideg komoly gondokat okozhat a felhasználási hely vízhálózatában, illetve a vízmérőben, ezért kérjük, gondoskodjon ezek fagy elleni védelméről. Az elfagyást leginkább a víztelenítéssel, valamint megfelelő szigeteléssel tudja megakadályozni. Fontos, hogy olyan szigetelőanyagot használjon, ami nedvesség hatására nem veszítni el szigetelőképességét (pl.: hungarocell). Érdemes magát a vízmérőt, illetve a vízmérő akna falait is szigetelni, valamint javasoljuk az akna fedlapját hőszigetelő anyaggal letakarni. Nem csak az időjárás változások által bekövetkezhető problémák elkerülésére kell figyelmet fordítani, ugyanis a vízmérők védelméről is a Felhasználó köteles gondoskodni. A fogyasztásmérők és a leszerelésüket megakadályozó zárak, plombák, záró elemek sértetlen megőrzéséért és védelméért a Felhasználó felelősséggel tartozik. Amennyiben számára felróható okból a vízmérő megrongálódik, vagy eltulajdonítják, a javítás, illetve a vízmérő pótlása, szerelése, továbbá hitelesítése költségeit a Szolgáltató részére megtéríteni köteles.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó a záró bélyeg vagy plomba hiányát nem jelenti be a Szolgáltató felé, abban az esetben a víziközmű-szolgáltató kártérítési igényt érvényesíthet, illetve a szabálytalan közműhasználatra utaló jel alapján jogosult az Üzletszabályzat szerinti pótlólagos számlakibocsátásra és jogosult a víziközmű-szolgáltatás korlátozására és felfüggesztésére, ha a hiteles mérés feltételei a helyszínen nem állíthatóak helyre.
 
3. A fővízmérő és a mellékvízmérők mérési különbözete
 
Társasházak vagy több lakásos ingatlanok esetében a lakóközösség és a szolgáltató közötti elszámolás alapja a bekötési vízmérő (fővízmérő), mely az ingatlan által felhasznált teljes vízmennyiséget méri. A fővízmérő a telek határától általában 1 méteres sávban kiépült fővízmérős aknában kerül elhelyezésre, az ezt követő, telken ill. házon belüli vezetékrendszer a lakóközösség, míg a lakásmellékmérő az adott lakástulajdonos tulajdonában van.

1991 óta jogszabály teszi lehetővé, hogy a többlakásos házakban az egyes lakóknak a fogyasztását mellékvízmérőkkel mérjék meg. Az így megmért egyéni fogyasztásról a szolgáltató külön-külön számlát készít.

Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából alapesetben a bekötési vízmérő az irányadó. A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési különbözeteként megállapított vízfogyasztás után víziközmű szolgáltatási díjat a bekötési vízmérő szerinti felhasználó köteles a Szolgáltatónak megfizetni.
A víziközmű-szolgáltató az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérőkön mért fogyasztásról nyilvántartást vezet. Amennyiben az elszámolás a főmérőn mért mennyisége alapján történik, úgy az ÉTV Kft. a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők aktuális és az ezt megelőző állásáról, valamint a mérési különbözetről a szolgáltatói leolvasást követően kiállított számla mellékletében tájékoztatja a bekötési vízmérő felhasználóját.
 
A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők által mért mennyiség csak nagyon ritkán azonos, azaz mérési különbözet keletkezik.
Fogyasztási különbözet esetén a bekötési vízmérő szerinti felhasználó köteles a Szolgáltatónak megfizetni a különbözeti ivóvíz mennyiség (és az arra eső csatornaszolgáltatási díj) ellenértékét.

A fő- és mellékvízmérők közötti különbségek okozta probléma jelentősége miatt a kérdéssel több alkalommal foglalkozott, azt vizsgálta a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, mint mérésügyi hatóság is.

A fő- és mellékvízmérő közötti különbséget az alábbiak okozhatják:
 • - A főmérőt követő hálózaton (lakóközösség tulajdonában lévő vezetékszakaszon) van méretlen fogyasztási hely (pl. kerti csap, közös helyiség, garázs stb.). Ilyen esetben az ezeken a helyeken vételezett víz mennyisége jelentkezik a főmérőn, de egyetlen mellékmérő sem méri.
 • - A főmérőt követő csővezetéken, de a mellékmérőket megelőző szakaszon szivárgás, csőtörés van. Ebben az esetben is a főmérőn átfolyik a víz, de egyetlen mellékmérő sem méri, így a főmérő számlájában ez a vízmennyiség jelentkezni fog. Figyelem! A csőtöréseknél a víz 90%-a nem jelenik meg a felszínen!
 • - A vízmérők leolvasása nem azonos időpontban történik.
 • - A mellékmérők sikertelen leolvasásakor egy becsült mérőállás alapján állapítja meg a Szolgáltató a fogyasztást, ami eltérhet a valóságostól.
 • - A leolvasott, vagy az ajtóra kiírt, illetve bediktált érték nem felel meg a valóságnak (szándékos vagy véletlen hiba).
 • - Valamelyik, esetleg több mellékmérő kevesebb, vagy több fogyasztást mér, mint ami valójában átfolyt rajta (szorul, megáll, gyorsul). Ebben az esetben is arról van szó, hogy a főmérőn átfolyt víz mennyisége nem teljes mértékben, vagy egyáltalán nem jelentkezik a mellékmérők összesítésében.
 • - Előfordulhat, hogy „esetleges műszaki beavatkozások” miatt valamelyik Felhasználónál a mellékmérő nem a valós fogyasztást mutatja. Ebben az esetben a főmérőn átfolyt víz mennyiségéből nem kerül levonásra ezen a mellékmérőn „méretlenül” átfolyt víz, így a főmérőre készült számlában fog megjelenni ez a fogyasztás.
 • - A mellékvízmérők által mért felhasználás közötti különbség adódhat a vízmérők (fő és mellék) mérési pontatlanságából, és a vízmérők különböző indulási érzékenységéből. A mellékmérők függőlegesen történő beépítéssel már nem olyan érzékenyek, lassabban indulnak. Függetlenül attól, hogy a főmérő és a lakásokba felszerelt mellékvízmérők mérési pontosság szempontjából nem azonos kategóriába vannak sorolva, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) hiteles mérésre szolgáló eszköznek fogadja el a vízmérőket, amennyiben a megengedett hibahatáron belül mérnek.
 • - A fő- és mellékmérők működési elvüket tekintve alapvetően eltérőek.
 •  
A felsorolt eltérési okok jelentkezhetnek külön-külön, de együttesen is.
 
Amennyiben a fővízmérő és a mellékvízmérők közötti mérési különbözet tartós, ikerházaknál, vagy kisebb társasházaknál megoldásként javasoljuk a főmérősítés lehetőségét.
Részletesebben erről a műszaki ügyintézés oldalon, az elkülönült vízhasználat mérése ikermérőkkel alfejezetben olvashat.

Eljárás teljes körű mellékvízmérősítés esetén
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 52.§. (2a) bekezdése szerint a mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező elkülönített vízhasználók kérhetik, hogy a víziközmű-szolgáltatási díj elszámolásának alapja kizárólag a mellékvízmérőkön mért fogyasztás legyen.
A kérelmező a teljes körű mellékvízmérősítés igénybevételével kapcsolatban személyesen az ügyfélszolgálati irodában, a telefonos ügyfélszolgálaton vagy az ÉTV Kft. honlapján (www.erdivizmuvek.hu) kaphat tájékoztatást.
Az igénybejelentéshez kapcsolódó nyilatkozat-minta, képviselő személyére vonatkozó magánokirat-minta valamint a megállapodás-tervezet az ügyfélszolgálaton térítésmentesen hozzáférhetőek, vagy az ÉTV Kft. honlapjáról (www.erdivizmuvek.hu) letölthetőek.
 
A kérelem benyújtásának előfeltételei:
 • - a bekötési vízmérő mellett az elkülönített vízhasználók elkülönített vízhasználati helye és más vízvételi helyek kizárólag hiteles, plombával vagy záróbélyeggel ellátott mellékvízmérőkkel és hatályos mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek, és
 • - a mellékvízmérőkön és a bekötési vízmérőn mért fogyasztási adatok, valamint a helyszíni ellenőrzés alapján a csatlakozó hálózati szakaszon a karbantartás elmaradására visszavezethető vízveszteség vagy az elszámolatlan vízvétel lehetősége kizárható.
 • - A benyújtandó kérelem tartalma:
 • - a kérelemmel érintett felhasználási hely (ingatlan) címe, helyrajzi száma,
 • - az adott bekötési vízmérőhöz tartozó, mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező elkülönített vízhasználók által aláírt teljes bizonyító erejű magánokirat, melyben közlik a víziközmű-szolgáltatóval a képviseletükben eljáró természetes személy esetén annak nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, képviselőjének nevét, lakcímét, anyja nevét (továbbiakban: képviselő), ha az nem a bekötési vízmérő szerinti felhasználó vagy a bekötési vízmérő szerinti közös képviselő,
 • - a képviselő postai ill. telefonos valamint e-mail-es elérhetősége,
 • - a helyszíni ellenőrzés alapjául szolgáló, a csatlakozó hálózati szakasz megvalósulási állapotáról, jogosultsággal rendelkező tervező által készített és aláírásával ellátott, a kérelem benyújtását megelőző 90 napnál nem régebbi műszaki dokumentáció (állapotterv),
 • - megbízott képviselő által a teljes mellékmérősítés feltételeinek való megfelelésről kitöltött nyilatkozat,
 • - a mellékvízmérők és a bekötési vízmérő egyidejű leolvasásának időpontjára vonatkozó javaslat - az ÉTV Kft. gyakorlatával összhangban.
 
A benyújtott kérelem elbírálása
Az ÉTV Kft. a benyújtott kérelem tartalmi elemeit (a felhasználási hely adatai, kapcsolódó mellékszolgáltatási szerződések megléte) nyilvántartásával is összehasonlítva ellenőrzi, amennyiben szükséges azt kiegészítésre, hiánypótlásra visszaküldi.
 
A szolgáltató ellenőrzi továbbá, hogy a bekötési vízmérő szerinti felhasználónak és az elkülönített felhasználóknak lejárt fizetési határidejű díjtartozása az érintett felhasználási helyeken van-e. Amennyiben a szolgáltató lejárt fizetési határidejű díjtartozást tart nyilván, az érintett felhasználási helyeken, úgy azok rendezéséig a közszolgáltatási szerződés tárgyi Megállapodással való módosítására (kiegészítésére) nem kerülhet sor.
 
A fenti feltételek megfelelőssége esetén a kérelmező képviselővel 8 napon belül az ÉTV Kft. felveszi a kapcsolatot, időpont egyeztetése végett (telefonon, SMS-ben, vagy e-mailben). Sikertelen kapcsolatfelvétel esetén, postai úton írásban tájékoztatja az ÉTV Kft. a képviselőt az időpont egyeztetés lehetőségéről, a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül.
 
Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek (hiányos, vagy nem megfelelő kérelem, vagy díjtartozás) úgy a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül az ÉTV Kft. írásban tájékoztatja a kérelmező képviselőt a hiánypótlási kötelezettségről, díjtartozás rendezésnek szükségességéről.
 
Az előre egyeztetett időpontban - a benyújtott tervdokumentáció alapján - a képviselő részvételével a szolgáltató helyszíni ellenőrzést végez. Adott évben, adott felhasználási hely tekintetében az első előre egyeztetett ellenőrzést és egy esetlegesen szükséges hibajavítási ellenőrzést díjmentesen, míg minden további, a kérelem elbírálhatóságához előírt ellenőrzést meghatározott díjazás ellenében végez el a szolgáltató. A mindenkor alkalmazott díjak az ÉTV Kft. honlapján (www.erdivizmuvek.hu) találhatók.
 
Ennek során ellenőrzi:
 • - a bekötési vízmérő és mellékvízmérők közötti csatlakozó hálózat műszaki állapotát,
 • - a bekötési vízmérő mellett az elkülönített vízhasználati helyek és más vízvételi helyek teljes körű mérősítésének meglétét,
 • - az elkülönített felhasználási helyek összes vízvételi lehetőségének mellékmérővel történő mérését,
 • - a mellékvízmérők hitelességét és az azt igazoló plomba vagy bélyegzés sérülésmentes állapotát,
 • - szolgáltató által elhelyezett plombazár(ak) számát és állapotát,
 • - a vízmérők beszerelési állapotát (függőleges vagy vízszintes beépítés),
 • - a vízmérők egyszerű vizsgálattal történő működőképességét (nem álló mérő, befolyásolásra utaló jel nem látható, stb.),
 • - az adott mellékvízmérő felszereléséhez kiadott szolgáltatói hozzájárulásban foglaltaknak való megfelelőséget, 
 • - az elkülönített vízhasználók szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatait.
 
Az elkülönített vízhasználóknak vagy képviselőjüknek minden elkülönített vízhasználati helyen egy időben (egy kiszállással) lehetővé kell tenniük az ellenőrzést a Szolgáltató számára.
Amennyiben az előre egyeztetett időpontban a kérelmezők nem teszik lehetővé a teljes körű ellenőrzést, ennek ténye az ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzítésre kerül. Az eljárás a képviselő által az ellenőrzésre írásban megadott új időpontig szünetel. Ha a képviselő 15 napon belül az ismételt kivizsgálásra új időpontot nem egyeztet, az ÉTV Kft. a kérelmet elutasítja.
A helyszíni ellenőrzésről az ÉTV Kft. minden esetben jegyzőkönyvet vesz fel. Az ellenőrzés során feltárt nem megfelelőségi hiba esetén a javításról a lakóközösségnek saját költségén kell gondoskodnia, melyet követően a képviselő írásos jelzése alapján ismételt vizsgálat elvégzésére kerül sor, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül. Eredményes helyszíni ellenőrzés esetén az ÉTV Kft. azonnal teljes körű leolvasást is végez.
 
A megállapodás megkötése
Az eredményes helyszíni ellenőrzést követő 15 napon belül az ÉTV Kft. köteles a háromoldalú Megállapodást (szolgáltató - bekötési vízmérő szerinti felhasználó - elkülönített vízhasználók képviselője) írásos, nyomtatott formában, a szükséges példányszámban (minimum 3 eredeti példány), aláírásával ellátva a képviselőnek
 •     - személyesen átadni,
 •     - vagy postai úton megküldeni.
 
A szerződési ajánlatban foglaltak a szolgáltatót a Megállapodás átadását vagy kézbesítését követő 15 napig kötik. A Megállapodás ajánlati kötöttségi időben történő visszaküldése esetén a Megállapodás az ellenőrzés során leolvasott mérőállásokkal lép érvénybe, a már meglévő közszolgáltatási szerződés kiegészítő megállapodásaként.
 
Amennyiben az ajánlati kötöttségi időn belül a Megállapodás nem kerül visszaküldésre, az nem jön létre.
 
A Megállapodás megkötéséig a szolgáltató és az érintett elkülönített felhasználók között a már megkötött szerződések alapján történik az elszámolás. A Megállapodás megkötését követően, a helyszíni ellenőrzésen végzett teljes körű leolvasás alapján az ÉTV Kft. a bekötési vízmérőre és a mellékmérőkre elszámoló számlákat készít.
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 52. § (2a) bekezd. és a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27) Kormányrendelet 62. § (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek a megállapodás teljes tartalma alatt teljesülniük kell. Az ehhez szükséges intézkedéseket a felhasználó és a képviselő haladéktalanul megteszik (különösen az ún. más vízvételi helyek vízmérőinek hitelesítése és a vízmérők épségének megőrzése, minden további létesítendő vízvételi hely engedélyeztetése, ezekre mellékszolgáltatási szerződés megkötése, a bekötési vízmérőtől kezdődő csatlakozó és belső hálózati szakasz karbantartása).
 
A feltételek teljesülésében bekövetkező bármely változást haladéktalanul be kell jelenteni a szolgáltató felé.
 
Leolvasás, elszámolás, eltérések kezelése a Megállapodás időtartama alatt
A szolgáltató a bekötési vízmérő és mellékvízmérők teljes körű leolvasását a közszolgáltatási és mellékszolgáltatási szerződések szerinti gyakorisággal végzi, a Megállapodásban rögzített rendszeres időpontokban. A leolvasás teljes körűsége biztosításáért a képviselő felel, a leolvasásra csak a képviselő vagy írásbeli meghatalmazottja jelenlétében kerülhet sor.
A szolgáltatói leolvasások között, a számlákon feltüntetett diktálásra nyitva álló időpontokban érkező, a felhasználó/elkülönített vízhasználók által bediktált mérőállásokról a szolgáltató elszámoló számlát készít. Ennek hiányában részszámla készül az elmúlt 1 év átlagfogyasztási adatai alapján.
A szolgáltatói leolvasások között a bekötési vízmérő illetve a mellékmérőkön mért összesített vízhasználat között mutatkozó különbözet, mint elfogadott mérési hiba +/- 5% mértékű.
Ha a bekötési vízmérő, illetve elkülönített vízhasználatok összesített fogyasztásának különbözete meghaladja az elfogadott mérési hibát, a csatlakozó hálózati szakasz esetleges vízveszteségének és elszámolatlan vízvételeinek (a továbbiakban együtt: elszámolatlan vízvétel) felülvizsgálata érdekében az ÉTV Kft. a saját költségén, soron kívüli ellenőrzést végez.
A vizsgálatra az elszámolatlan vízvételre utaló leolvasási adatok keletkezését követő 30 napon belül kell sort keríteni. Az ellenőrző vizsgálaton a lakóközösség Megállapodást aláíró képviselője és az elkülönített vízhasználók közösen biztosítják a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők, valamint a csatlakozó hálózat egyidejű, részletes műszaki felülvizsgálatának lehetőségét.
 
Amennyiben a leolvasási adatok keletkezésével (szolgáltatói leolvasással) egy időben ellenőrző vizsgálat is történik, - mely során a lakóközösség Megállapodást aláíró képviselője biztosítja a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők, valamint a csatlakozó hálózat egyidejű, részletes műszaki felülvizsgálatának lehetőségét - úgy az ÉTV Kft. az ellenőrző vizsgálatot az elszámolatlan vízvételre utaló leolvasási adatok keletkezését követő 30 napon belül megtartandó helyszíni vizsgálatnak tekinti, ezért ismételt helyszíni vizsgálatot nem tart.
 
Amennyiben az ellenőrző vizsgálaton a lakóközösség nem biztosítja a csatlakozó hálózat illetve a főmérő és az összes mellékmérő egyidejű leolvasását, ellenőrzését, úgy az ÉTV Kft. a rendelkezésére álló, a szolgáltató által leolvasott mérőállások alapján bocsátja ki a bekötési vízmérő számláját, valamint soron kívüli ellenőrzés, leolvasás költséget a lakóközösség (társasház) részére az ÉTV Kft. kiszámlázza. A mindenkor alkalmazott díjak az ÉTV Kft. honlapján (www.erdivizmuvek.hu) találhatók.
 
A Megállapodásban rögzített elfogadott mérési hibahatárt meghaladó mérték esetén
 • - ha a kivizsgálás szabálytalanságot nem tár fel – a Megállapodásban rögzített, (+/-) 5 %-os elfogadott mérési hiba értéke feletti különbözetet a Szolgáltató jóváírja.
 • - ha az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a csatlakozó, illetve házi ivóvíz hálózati szakaszon az elfogadott mérési hibát meghaladó vízfogyasztást elszámolatlan vízvétel okozta, az elszámolatlan vízvétel megszüntetéséig a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők összesített teljes fogyasztási különbözetét az ÉTV Kft, az esedékes víziközmű-szolgáltatási számlában, egyenlő mértékben az érintett elkülönített vízhasználók részére (terhére vagy javára), valamint a soron kívüli ellenőrzés, leolvasás költséget a lakóközösség (társasház) részére kiszámlázza. Ebben az esetben a Szolgáltató az előző szolgáltatói leolvasás óta esedékes alapdíjakat a bekötési mérő vonatkozásában a főmérő szerinti felhasználó részére kiszámlázza.
 
Az ÉTV Kft. az elfogadott mérési hibát meghaladó vízfogyasztás számlázását az elfogadott mérési hibahatáron belüli utolsó elszámolástól az elszámolatlan vízvétel megszűnéséig alkalmazhatja. Az elszámolatlan vízvétel megszüntetésének napját a lakóközösség Megállapodást aláíró képviselője 3 napon belül írásban köteles bejelenteni az ÉTV Kft. felé, aki emiatt saját költségén 5 munkanapon belül soron kívüli ellenőrzést és leolvasást végez.
 
Felhasználói/elkülönített vízhasználói kötelességek a Megállapodás időtartama alatt
 •     - hiteles mellékvízmérő biztosítása,
 •     - a mellékvízmérő cseréjének elvégzése saját költségen,
 •     - a leolvasási gyakoriságnak megfelelő és rendkívüli leolvasások/ellenőrzések lehetőségének a biztosítása,
 •     - a szolgáltatási díj fizetési határidőre történő megfizetése,
 •     - a bekötési vízmérőt követő belső ivóvíz hálózati szakaszok és mellékvízmérők rendszeres ellenőrzése, karbantartása, a feltárt hibák javítása, a vezetékhálózatot érintő bármely műszaki beavatkozás bejelentése, az ellenőrzési lehetőség biztosítása,
 •     - a vízmérő, illetve a hitelesítő plomba megsérülése, meghibásodása esetén a szolgáltató értesítése és a javítás elvégzése,
 •     - az ellenőrzésre szolgáló szolgáltatói plombazár megsérülése esetén a szolgáltató azonnali értesítése, lehetővé téve a szolgáltató általi cserét,
 •     - a belső ivóvíz hálózatot érintő új felhasználási hely kialakítási igénye esetén annak engedélyezetése a szolgáltatóval,
 •     - az elszámolatlan vízvételezési lehetőségek kizárása,
 •     - lakossági és nem lakossági díjtarifát érintő változások azonnali bejelentése,
 •     - felhasználói és képviselet változások határidőben történő bejelentése,
 •     - az Üzletszabályzatban és a Megállapodásban foglalt egyéb kötelezettségek teljesítése.
 
A Szolgáltató kötelessége a Megállapodás időtartama alatt
 •     - a mellékvízmérők hitelesítésének lejártáról érintettek értesítése írásban,
 •     - a mellékvízmérők cseréjének elvégzése az elkülönített vízhasználó esetleges megbízása alapján, az elkülönített vízhasználó költségére,
 •     - teljes körű leolvasás végzése a leolvasási gyakoriságnak megfelelően a Megállapodás szerint,
 •     - a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők összesített fogyasztási különbözetének megállapítása, a különbözet külön szabályok szerinti elszámolása,
 •     - rendszeres rész-, ill. elszámoló számlázás,
 •     - a vezetékhálózatot érintő bármely műszaki beavatkozás bejelentését követően szükség szerint az esetleges ellenőrzés elvégzése,
 •     - lakossági és nem lakossági díjtarifát érintő változások átvezetése,
 •     - felhasználói és képviselet változások bejelentést követő átvezetése,
 •     - az Üzletszabályzatban és a Megállapodásban foglalt egyéb kötelezettségek teljesítése.
 
A megállapodással rendelkező elkülönített vízhasználó fogyasztásának korlátozása, vagy előrefizetős vízmérő felszerelésével történő biztosítása
Amennyiben a már megkötött Megállapodással rendelkező elkülönített vízhasználó
 •     - a mérésügyről szóló törvény végrehajtásra kiadott kormányrendeletben előírt határidőn belül a mellékvízmérő hitelesítésről ismételt felszólításra sem gondoskodott
 •     - három egymást követő alkalommal nem teszi lehetővé a Megállapodás szerinti időpontban a mellékvízmérő leolvasását, vagy
 •     - 60 napot meghaladó késedelembe esett,
 • az egyéb jogkövetkezmények viselése mellett tűrni köteles, hogy az ÉTV Kft. az adott felhasználási hely ivóvízfogyasztását korlátozza/felfüggessze, vagy előrefizetős ivóvízmérőt helyezzen el a mérési helyen.
 
A megkötött megállapodás felmondásának okai:
 •     - a felek közös megegyezése,
 •     - szerződő felek bármelyikének jogszabálynak megfelelő rendes és rendkívüli felmondása,
 •     - közszolgáltatási és/vagy a mellékszolgáltatási szerződés megszűnése, határozott időre történő szerződéskötés esetén a határozott idő lejárta,
 •     - a felek közötti szerződésben rögzített egyéb megszűnési ok bekövetkezése.
 •  
4. Számlázással kapcsolatos tudnivalók, díjszabás, számlareklamáció, hibás mérés
 
Díjak
 
2012. január 1-én hatályba lépett a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, mely a víziközmű szolgáltatások korábbi önkormányzati díjmegállapító jogkörét megszüntette. Az alaptevékenységek díja hatósági áras lett, a víziközmű-szolgáltatásért a felhasználóknak a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és a felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet szerint jóváhagyott díjat kell fizetnie.
Szíves figyelmébe ajánljuk a weboldalunkon elhelyezett díj kalkulátorunkat, mely segítségével a számlája várható összegén felül a becsült díjcsökkentés mértékét is megtudhatja. A víz- és csatornadíjakat, továbbá díj kalkulátorunkat itt érheti el. További kérdése esetén kérjük, forduljon telefonos ügyfélszolgálatunkhoz.

Rezsicsökkentés

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény a 2013. július 1-től igénybevett szolgáltatások esetében a víziközmű-szolgáltatók által alkalmazott lakossági víz- és csatornaszolgáltatási díjak 10%-os csökkentését írta elő.
A díjcsökkentés az ÁFÁ-t is tartalmazó egységárakra, azaz az alapdíjakra és a fogyasztással arányos díjakra (továbbá a vízterhelési díjra) egyaránt vonatkozik.

Érintett felhasználói kör:
 •     - azon természetes személy lakossági felhasználók, akik nem folytatnak jövedelemszerző tevékenységet a felhasználási helyen, társasházak, lakásszövetkezetek, lakóközösségek,
 •     - bérlakás céljára hasznosított felhasználási helyek, ahol ugyan a Felhasználó nem lakossági felhasználó, de magánszemély bérlő használja a szolgáltatást.
 •  
A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény szerint a számla első oldalán színesben adunk összegszerű tájékoztatást a számlában számlázott fogyasztás után - a 2013. július 1-t követő elszámolási időszakra vonatkozóan a Felhasználó fizetési kötelezettségéről rezsicsökkentés nélkül. Továbbá a számlában feltűntetésre kerül az Ön megtakarítása Ft-ban a konkrét számlára vonatkozóan, és a 2013. július 1-ét követő időszakra vonatkozó göngyölt megtakarítás egyaránt.

A fizetendő díj alapdíjból és fogyasztással arányos díjból áll.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény tartalmazza az alapdíjra és a fogyasztással arányos díjra vonatkozó rendelkezéseket.
A rendelkezésre állási alapdíjat definíció szerint a lakossági és a közületi Felhasználók a szolgáltatási díj részeként lakásonként és elkülönített fogyasztási helyenként fizetik azért, hogy a fogyasztási helyenkénti átadási ponton a nap minden időszakában megfelelő minőségű, mennyiségű ivóvíz álljon a Felhasználó rendelkezésére. Tehát hiába nincs az adott fogyasztási helyen vízfogyasztás, a szolgáltatónak a víz vételezésének lehetőségét biztosítania kell. A szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében felmerült költségek forrása a fogyasztástól független alapdíj. Az alapdíj tartalmazza - a többi közműszolgáltatáshoz hasonlóan - az adott szolgáltatás, rendelkezésre állásának díját, és azt a célt szolgálja, hogy a fogyasztás mértékétől függetlenül felmerülő állandó költségek egy részét (közműrendszer fenntartása, hibaelhárítás, 24 órás ügyelet biztosítása, rendszeres vízminőség-ellenőrzés, stb.) arányosabban ossza szét a szolgáltatást folyamatosan vagy csak időszakosan igénybe vevő Felhasználók között.

A fogyasztással arányos díjat, mint a számla másik összetevőjét - az eddig megszokott módon - az igénybevett szolgáltatás mennyisége után köbméterenként kell fizetni, amely a fogyasztás mértékével arányosan változó összeg.

Információk a vízterhelési és talajterhelési díjról

A 2004. január 1-jén életbe lépett 2003. évi LXXXIX. sz. törvénnyel levegő-, víz- és talajterhelési díj került bevezetésre. Ezeket összefoglaló néven környezetterhelési díjnak nevezik.

Vízterhelési díj
Hazánkban a teljes körű szennyvíztisztítás hiánya miatt továbbra is szennyező anyagok kerülnek élővizeinkbe. A folyamat megállítása érdekében a kormány megvizsgálta a terhelések további csökkenését célzó beruházások megvalósításának lehetőségét és döntött a vízterhelési díj fokozatos bevezetéséről. Ez a természetes környezet megóvását szorgalmazó intézkedés a "szennyező fizet" elv alapján arányos teherviselést jelent az állam és a környezethasználók között.

A hatályos törvény értelmében a víziközmű szolgáltatók szedik be a vízterhelést előidéző Felhasználóktól a szolgáltatás árán felül, a vízdíjszámlában külön tételként megjelenő köbméterarányos díjat.

Talajterhelési díj
Hosszú évek óta a házi szennyvízszikkasztókon keresztül talajba szivárgó tisztítatlan szennyvíz környezetkárosító, szennyező hatású. A talajterhelési díjat azoknak kell fizetniük, akik előtt megvan a lehetőség arra, hogy a szennyvizüket a települési csatornahálózaton keresztül a tisztító telepre vezessék - azaz az ingatlanuk előtt megépült a csatorna -, de nem élnek vele.

Talajterhelési díjat a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezés esetében a szolgáltatott víz mennyisége után kell fizetni, amelyet, csökkenteni kell az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel.
A talajterhelési díjjal szeretnék a törvényalkotók ösztönözni a lakosságot a környezetkárosító szennyvízszikkasztás felszámolására, a csatornabekötések létesítésére.
A talajterhelési díjat helyi adó formájában a helyi önkormányzatok szedik be a vízszolgáltatóktól kapott adatszolgáltatás alapján, ezért bővebb tájékoztatásért kérjük, szíveskedjék a település polgármesteri hivatalának adóirodájához fordulni.

A számlázásunkról

Társaságunk nagyságrendileg 45 ezer Ügyfelünknek bocsát ki számlát, lakossági Felhasználók részére jellemzően kéthavi rendszerességgel, nagyfogyasztók részére havonta. A számlázásra vonatkozóan Társaságunk Üzletszabályzatának Általános Szerződési Feltételek 8. pontjában tájékozódhat. Üzletszabályzatunkat itt tekintheti meg: http://www.erdivizmuvek.hu/uzletszabalyzat
 
A Szolgáltató általi leolvasás várható és a bediktálás elvárt időpontja számláinkon minden esetben feltüntetésre kerül. Számlamagyarázatunk itt érhető el:
http://erdivizmuvek.hu/hu/ugyfelszolgalat/szamlamagyarazat/

Társaságunknál a következő módokon történhet a fogyasztásmérők leolvasása és a számlázás:
 •     - Szolgáltató által kéthavonta leolvasott, illetve Ügyfeleink által bediktált mérőállások alapján jellemzően kéthavonkénti számlázás lakossági ügyfeleink részére (csak Érd, Diósd és Tárnok településeken).
 •     - Évi egyszeri szolgáltatói leolvasás, a leolvasások között részszámlák készülnek az előző időszaki átlagfogyasztási adatok alapján - bediktált vízmérőállás alapján elszámoló számla készül. Lehetőség van negyedévente történő leolvasásra, mely a Felhasználó külön kérésére történik.  Amennyiben a fogyasztásmérő Szolgáltató általi leolvasása negyedévente történik, úgy ezek időpontja mindig a naptári negyedévek első hónapjainak (január, április, július, október) első hete.
 •     - Szolgáltató általi havi leolvasott mérőállások alapján havi számlázás (kizárólag nagyfogyasztók esetében).
 •  
A mérőállások bediktálására az alábbi lehetőségeket biztosítjuk Önnek:
 •     - Automata mérőállás rögzítő rendszer segítségével telefonon a +36 23 521771-es számon,
 •     - Elektronikus ügyfélszolgálatunkon a www.erdivizmuvek.hu oldalon,

Társasházi partnereinknek lehetőségük van a vízmérőállás bejelentést az ugyfelszolgalat@erdivizmuvek.hu e-mailcímünkre megküldeni.
 
Hibás mérés

Ha a fogyasztásmérő rendellenesen működik, nem mér, nem lehet leolvasni, vagy a hitelesítés ideje lejárt (a továbbiakban együtt: hibás mérés) a mérőeszköz adatai a számlázás alapjául nem szolgálhatnak.

A hibás mérés időtartama:
 •     - ha a meghibásodás tényleges időpontja megállapítható, a meghibásodás időpontjától az új fogyasztásmérő felszerelésének időpontjáig terjedő időtartam,
 •     - ha a meghibásodás tényleges időpontja nem állapítható meg, a felek által közösen, becsléssel megállapított időtartam, vagy
 •     - megállapodás hiányában az utolsó mérőleolvasásától az új fogyasztásmérő felszerelésének időpontjáig eltelt időszak, de legfeljebb 12 hónap.
 •  
A hibás méréssel érintett időszakban a számlázás alapjául szolgáló ivóvíz és szennyvíz mennyiségét az utolsó mérési hiba nélküli elszámolási időszak egy napra számított átlagfogyasztása és a hibás mérés alatt eltelt napok számának szorzataként kell meghatározni. Előzmény fogyasztási adatok hiánya esetén a Szolgáltató a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27) Kormányrendelet 8. sz. melléklete által meghatározott fogyasztási adatokból indul ki.

Az évenkénti leolvasás, részszámlázás tudnivalói
Azokon a településeken ahol a Felhasználói igényeknek eleget téve az részszámlázás bevezetésre került, lakossági felhasználóinknak kéthavonta, vagy havi rendszerességgel kerül számla kibocsátásra. Ezeken a településeken évente egyszer történik a Szolgáltató általi vízmérő leolvasás, mely várható időpontja a számlán feltüntetésre kerül.
Az elszámoló számlából az időközben kiállított részszámlák levonásra kerülnek.
 
A Szolgáltató által történő évi egyszeri mérőállás leolvasások között Felhasználóink jellemzően kéthavonta részszámlát kapnak, melyben feltüntetett víz- (és csatorna) szolgáltatás mennyisége – alapesetben – az előző év 12 havi fogyasztási adatokból kalkulált kéthavi mennyiség. Amennyiben egy meghatározott időpontban (ennek elvárt időpontja a számlán feltüntetésre kerül) Ön a fogyasztásmérő állását Társaságunk felé eljuttatja (bediktálja), úgy minden esetben elszámoló számla kerül kiállításra.
 
Tájékoztatjuk továbbá Önt, hogy 2014. évtől kezdődően, amennyiben az évi egyszeri, előre jelzett időszakban vízmérő-leolvasó munkatársunk többszöri felkeresés ellenére sem tudja a vízmérőt leolvasni, a részszámlát ugyancsak kiállítjuk és megküldjük, azonban azzal párhuzamosan felszólító levelet küldünk a Felhasználói szerződéses kötelezettség teljesítésére, és értesítjük a megismételt leolvasás várható időpontjáról.

Amennyiben nem biztosítja vízmérő Szolgáltató általi leolvasását, úgy a közszolgáltatási szerződés felmondásra kerülhet, mely a víziközmű-szolgáltatás korlátozását/felfüggesztését vonhatja maga után!

Számlabemutatási típusok
Papír alapú számlánkat, és az ahhoz kapcsolódó számla magyarázatot itt (link) megtekintheti. Amennyiben további kérdése merülne fel, munkatársaink telefonos ügyfélszolgálatunkon készséggel állnak rendelkezésére. De kérdéseit felteheti írásban is akár az elektronikus ügyfélszolgálati rendszerünkön keresztül, akár az ugyfelszolgalat@erdivizmuvek.hu e-mail címünkre megküldve.
 
Díjmentes e-számla szolgáltatásunkat a Díjnet e-számla szolgáltató rendszerének használatával veheti igénybe víz- és szennyvízelvezetési szolgáltatásban részesülő ügyfeleink (www.dijnet.hu).
Az e-számla egy olyan, elektronikus formában kibocsátott számla, amelyen pontosan azok az adatok szerepelnek, mint az eddigi papír alapú, kinyomtatott számlán, és épp olyan hiteles is, ezt garantálja a jogszabály szerinti elektronikus aláírás és az időbélyegző.


Az e-számla előnyei:
 •     - Számláit az interneten keresztül bármikor és bárhol megtekintheti, és gondoskodhat azok kifizetéséről.
 •     - A számlák a kiállításuk után azonnal az Ön rendelkezésére állnak, valamint a számlák érkezéséről e-mailben értesítést küldünk.
 •     - Nem kell a postán a csekkel sorban állnia, a számlákat és az igazolószelvényeket őriznie.
 •     - Korábbi számláit könnyen visszakeresheti, hiszen ezeket rendezett formában 18 hónapig az interneten elérhetővé tesszük.
 •     - Az adatkapcsolat biztonságos 128 bites SSL titkosítással védett környezetben történik.
 •     - Az elektronikus formában megjelenő számlák esetében nem csak a tárolás, a megőrzés, a visszakeresés lesz egyszerűbb, de a kevesebb papírfelhasználással környezetünket is óvjuk.
 •     - Az e-számla szolgáltatás ingyenes.
 •  
A regisztráció menetéről és az e-számláról bővebben itt tájékozódhat.

A hatályos jogszabályok szerint a számla eljuttatásáról oly módon kell gondoskodnunk, hogy a számla kiegyenlítésére Önnek a kézhezvételtől legalább 8 nap álljon rendelkezésére. A számla késedelmes kézhez vétele azonban nem mentesíti a Felhasználót a fizetési kötelezettsége alól.
A kézbesítésre vonatkozó részletes tájékoztatást Társaságunk Üzletszabályzatának 4. pontja tartalmazza. Üzletszabályzatunkat itt tekintheti meg.
 
Számla késedelmes kézhezvétele esetén
Amennyiben aktuális számláját nem kapta kézhez, kérjük, azt jelezze telefonos ügyfélszolgálati munkatársainknak, elektronikus ügyfélszolgálati rendszerünkön keresztül, vagy elektronikus levél formájában az ugyfelszolgalat@erdivizmuvek.hu e-mail címünkre megküldve.
 
Tájékoztatjuk, hogy ha önhibáján kívül eső okokból (pl. késedelmes kézbesítés esetén) késedelembe esne a számla befizetésével, úgy Társaságunk a számla rendezésére egy pótbefizetési határidő biztosítása mellett kamatmentes befizetési lehetőséget biztosít.

Számlakifogás
Felhasználó a számla kézhezvételét követően kifogással élhet az ÉTV Kft-nél. A kifogás bejelentésének a számla kiegyenlítésére akkor van halasztó hatálya, ha azt a felhasználó a fizetési határidő lejártát megelőzően közölte, és a számlán feltüntetett mennyiség alapján számított havi fogyasztás az előző 12 hónap havi átlagfogyasztásának 150 százalékát meghaladja.

Az ÉTV Kft. köteles a számlakifogást kivizsgálni, és a kifogás közlésétől számított 15 napon belül álláspontjáról a felhasználót írásban értesíteni.
Ha a számlakifogás benyújtása esetében a fenti, halasztó hatály feltételei nem teljesülnek, úgy a számlareklamáció benyújtásától függetlenül a Felhasználónak a megkifogásolt számlát a fizetési határidőn belül meg kell fizetnie.

Ha a számlakifogás halasztó hatályúnak minősül, de a kifogást az ÉTV Kft. elutasítja, úgy az elutasítást követően az eredeti (megreklamált, de nem módosított) számlát a válaszlevelünk kézhezvételét követő 8 napon belül késedelmi kamat nélkül fizetheti meg a Felhasználó.
 
Számlamásolatok díja
Társaságunknál a számlamásolatok kiadása első ízben mindig díjmentes. Amennyiben rendkívüli iratmásolatra, továbbá nem formanyomtatványon kezelhető, az ügyfélszolgálati iroda által használt igazolásra van szüksége, úgy adatszolgáltatási díj fizetendő. Az aktuális díjakról kérjük, tájékozódjon telefonos ügyfélszolgálatunkon vagy weboldalunkon.
 
Elektronikus ügyfélszolgálatunkon elérhető lehetőségek a számlázáshoz kapcsolódóan
Regisztrált felhasználóként elektronikus ügyfélszolgálati rendszerünkön keresztül korábbi számláit is megtekintheti. Továbbá lehetősége van a fizetési mód (csekkes, egyéni átutalás, csoportos beszedés) megváltoztatására, így időt megtakarítva nem kell ügyfélszolgálati irodánkat felkeresnie.
 
Amennyiben az Ön ingatlana olyan településen található, ahol évi egyszeri leolvasás és részszámlázás került bevezetésre, és a számlázott általány mennyiségét szeretné megnövelni, illetve csökkenteni, úgy erre – és rendkívüli elszámolásra is - lehetőséget biztosítunk.
 
További kényelmi szolgáltatásunk, hogy regisztrált ügyfélként lehetősége van elektronikus ügyfélszolgálatukon keresztül változtatást kezdeményezni a számlázás módjára vonatkozóan.
Abban az esetben, ha nem felel meg Önnek a számlázott átalány mennyiség, mivel a tényleges fogyasztás alapján szeretné, ha számláját elkészítenénk, úgy kezdeményezheti a diktálásra történő áttérést. A számlázási mód váltáskor minden esetben elszámoló számlát készít Társaságunk, így szükséges az aktuális vízmérőállás biztosítása is.
 
A fent leírt lehetőségek igénybevételéhez kérjük, látogassa meg honlapunkat az alábbi elérhetőségen: www.erdivizmuvek.hu/eugyfelszolgalat/


5. Számlabefizetés
 
Számláink befizetésére azok keltétől számított 15 napon belül van lehetősége, késedelmi kamat felszámítása nélkül.
A társaságunk által kibocsátott számlák kiegyenlítésére több lehetőséget biztosítunk:
 
Csoportos beszedési megbízás
A számlakifizetés legkényelmesebb módja, amikor Ügyfeleink megbízást adnak a számlavezető bankjuknak, hogy a Szolgáltató számláinak ellenértékét Társaságunk a bankszámláról rendszeresen leemelje. Csoportos beszedési megbízást a bankjánál adhat. Megjelölhető egy felső értékhatár is, ameddig a számlák kiegyenlítését Ön engedélyezi a bank számára.
 
Amennyiben csoportos beszedési megbízással kívánja vízdíjszámláit kiegyenlíteni, kérjük a számlavezető pénzintézeténél a megbízásában az alábbi adatokat megadni szíveskedjék.
Jogosult neve: Érd és Térsége Víziközmű Kft.
Jogosult azonosítója: A10819067
Fogyasztóazonosító: a számlán található 9 jegyű felhasználói azonosító szám
 
A számlavezető pénzintézethez eljuttatandó formanyomtatványunkat itt érheti el:
http://www.erdivizmuvek.hu/ugyfelszolgalat/letoltheto_dokumentumok/
 
Banki eseti átutalás
Lehetősége van eseti banki átutalással is rendezni a számla ellenértékét.
Bankszámlaszámunk: 10102244-58172900-01000001 (MKB Bank Nyrt.)
Átutalásnál kérjük, minden esetben tüntesse fel a közleményben a 9 jegyű felhasználó azonosító számot illetve a számla sorszámát!
Amennyiben átutalásában nem adja meg a számla sorszámát, úgy a beérkezett összeget a legrégebbi ki nem fizetett számlájának teljesítésére számoljuk el.
 
iCsekk QR kódos befizetés
iCsekk alkalmazással gyorsan és egyszerűen kifizetheti számláját! Ehhez töltse le Android, vagy iPhone készülékére az alkalmazást és regisztrálja bankkártyáját, majd olvassa be a számla végén található QR kódot!
További információk: www.erdivizmuvek.hu/icsekk és www.icsekk.hu
 
Bankkártyás számlakiegyenlítés a Díjnet Zrt rendszerén keresztül
Amennyiben Ön az e-számla mellett döntött, a www.dijnet.hu weboldalra belépve számláit bankkártyával is könnyedén kiegyenlítheti.
További információk: www.erdivizmuvek.hu/eszamla
 
Készpénzes díjbeszedés a felhasználási helyen
A fogyatékkal élő védendő felhasználók nyilvántartásában szereplő lakossági felhasználó kérelmezheti a számla ellenértékének a felhasználási helyen történő kiegyenlítését. Ennek időpontja kizárólag az ügyfélszolgálati iroda nyitva tartási idejében lehetséges, és a pontos időpontról előzetesen a Felhasználó és az ÉTV Kft. telefonos egyeztetést folytatnak le. A számla nem készpénzes fizetési móddal kerül kiállításra, a számla befizetését a helyszínen aláírt készpénz átvételi elismervény igazolja.
 
Természetesen készpénzzel illetve bankkártyával is kiegyenlítheti számláját személyesen, Érd, Felső u. 2. szám alatti ügyfélszolgálati irodánkban, nyitvatartási időben.
 
Kérjük, fordítson figyelmet a vízdíjszámla határidőben történő kiegyenlítésére!
A fizetési határidőt a számla első oldalát helyzetük el, késedelmes befizetés esetén a szolgáltató jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására.
 
A fizetési módot legegyszerűbben elektronikus ügyfélszolgálatunkon módosíthatja, ahol jelenlegi folyószámla egyenlegét is megtekintheti!
További információk: www.erdivizmuvek.hu/eugyfelszolgalat/
 
6. Fizetéskönnyítési megoldások, védendő felhasználók
 
Fizetési halasztás
Amennyiben számlája pénzügyi rendezése nehézséget okoz Önnek, lehetősége van arra, hogy fennálló díjtartozását fizetési határidőt követően teljesítse, amennyiben erre irányuló kérelmét Társaságunkhoz eljuttatja. Kérelme elbírálásra kerül, majd ennek eredményéről írásban értesítjük.

Részletfizetés
Amennyiben fizetési nehézségei miatt felhalmozott díjtartozásának, vagy nagyobb összegű számlájának kiegyenlítését egy összegben nem tudja vállalni, kérheti a díjhátraléka részletekben történő megfizetését. Kérelmének jóváhagyása esetén Társaságunk elkészíti a részletfizetési megállapodást, mely a mindkét fél által történő aláírást és a Szolgáltató példányának visszaérkezését követően lép érvénybe. Részletfizetés naptári évenként egyszer kérhető.
Amennyiben bármely részlet határidőre történő befizetését elmulasztja, a fennmaradó tartozása azonnali egy összegben esedékessé válik a költségekkel és késedelmi kamatokkal együtt, illetve újabb részletfizetési kérelme automatikusan elutasításra kerül. A részletek fizetése mellett a mindenkor esedékes számlákat is ki kell egyenlítenie.

Részletfizetési lehetőség iránti kérelmét személyesen, telefonos ügyfélszolgálatunkon vagy akár már elektronikus ügyfélszolgálatunkon keresztül is eljuttathatja hozzánk: www.erdivizmuvek.hu/eugyfelszolgalat/
 
Igénybe vehető támogatások
A helyi Önkormányzatoknál működő családsegítő szolgálatnál lehetősége van adósságkezelési támogatás igénybevételére (a támogatási forma településenként eltérhet). Az adósságkezelés célja, hogy az igénybevevőket segítse díjhátralékuk (lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozás) csökkentésében és - lehetőség szerint - azok megszűntetésében.
Az adósság rendezéséhez többféle támogatás vehető igénybe melyeket a mindenkor hatályos helyi rendeletek szabályoznak. A támogatások igényléséhez mindig a családsegítő szolgálattal való szoros együttműködés szükséges.
 
Fizetési kedvezmények szociálisan rászoruló védendő felhasználók esetében
A szociálisan rászoruló védendő felhasználó 12 naptári hónapon belül egy alkalommal részletfizetési kedvezményt vagy fizetési haladékot kérhet. Erre a szociálisan rászoruló felhasználó figyelmét az ÉTV Kft. a fizetési felszólításban felhívja, egyúttal tájékoztatja a szociálisan rászorulót a részletfizetés, illetve a fizetési haladék leghosszabb igénybe vehető időtartamáról és a tervezett fizetési ütemezésről.
Részletfizetési kedvezmény és fizetési haladék csak olyan szociálisan rászoruló felhasználót illet meg, aki vállalja, hogy a részletfizetés, fizetési haladék igénybevételének időtartama alatt igénybe vett víziközmű-szolgáltatás díját és a tartozás részösszegeit, illetve a tartozás halasztott összegét a víziközmű-szolgáltató által méltányosan megállapított, határidőben és ütemezésben kiegyenlíti.
Az ÉTV Kft. a szociálisan rászoruló felhasználó fizetési kedvezményre vonatkozó kérelmét 15 napon belül megválaszolja.
Amennyiben a szociálisan rászoruló Felhasználó a részletfizetési, illetve fizetési haladékra vonatkozó megállapodás feltételeit megszegi, a víziközmű-szolgáltató jogosult a részletfizetésre, illetve fizetési haladékra vonatkozó megállapodás azonnali hatályú felmondására. A részletfizetés, fizetési haladék időtartama alatt a kedvezménnyel érintett díjfizetési kötelezettség vonatkozásában a felhasználót kamat- és kötbérfizetési kötelezettség nem terheli.
A részletfizetés időtartama az igénylést megelőző 12 hónapban számlázott csatornadíj használatból számított:
• 1 havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén legalább két hónap,
• 3 havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén legalább öt hónap,
• 3 havi átlagfogyasztást meghaladó tartozás esetén legalább hat hónap.
A fizetési haladék időtartama legfeljebb 60 nap, különös méltánylást érdemlő esetben 90 nap. A részletfizetés, fizetési haladék tekintetében a fentiektől - a szociálisan rászoruló felhasználó javára – az ÉTV Kft. eltérhet.

Védendő Felhasználói kedvezmények
 
A víziközmű-szolgáltatási jogszabályok a legnehezebb helyzetben lévő lakossági Felhasználókat védelem alá helyezik. Ez azt jelenti, hogy a védendő felhasználók jogosultak bizonyos kedvezményekre, szolgáltatásokra, melyek azonban a víz- és csatornaszolgáltatás díját nem érintik. A védendő felhasználók a kedvezményeket és szolgáltatásokat csak egy felhasználási helyen vehetik igénybe.
A védendő felhasználók a védelemre jogosító, jogszabályban meghatározott tulajdonságuk alapján szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő felhasználóként részesülhetnek a víziközmű-szolgáltató által nyújtott, jogszabályban részletesen meghatározott kedvezményben.
Az igénybevételre vonatkozó részletes szabályokat a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27) Kormányrendelet határozza meg.
A védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvételt Önnek kell kérnie a honlapunkon elérhető adatlap kitöltésével és a rászorultságot igazoló eredeti iratok bemutatásával az igazolás kiállításától számított 30 napon belül az ÉTV Kft. ügyfélszolgálati irodájában. A 30 nap elteltét követően új igazolást kell kérnie. A védendő felhasználói körbe tartozás igazolására az Ön kérelmére a jegyző igazolja, hogy életvitelszerűen tartózkodik a kérelemben megjelölt felhasználási helyen, a védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv, hogy a kérelem benyújtásakor Ön részesül az adott ellátásban.
 
Szociálisan rászoruló védendő felhasználók
Szociálisan rászoruló felhasználónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,
b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,
c) a Szoctv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatásban részesül,
d) a Szoctv. 40–44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül,
g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket, vagy
h) a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll.
Amennyiben Ön szociális helyzete alapján rászoruló Felhasználónak minősül, kedvezményként 12 naptári hónapon belül egy alkalommal részletfizetésre és fizetési halasztás igénybevételére jogosult.
Részletfizetési kedvezmény és fizetési haladék Önt akkor illeti meg, ha vállalja, hogy a részletfizetés, fizetési haladék igénybevételének időtartama alatt igénybe vett víziközmű-szolgáltatás díját és a tartozás részösszegeit, illetve a tartozás halasztott összegét a vízközmű-szolgáltató által méltányosan megállapított, határidőben és ütemezésben kiegyenlíti.
Ha a részletfizetési, illetve fizetési haladékra vonatkozó megállapodás feltételeit megszegi, a víziközmű-szolgáltató jogosult a részletfizetésre, illetve fizetési haladékra vonatkozó megállapodás azonnali hatályú felmondására. A részletfizetés, fizetési haladék időtartama alatt a kedvezménnyel érintett díjfizetési kötelezettség vonatkozásában kamat- és kötbérfizetési kötelezettség Önt nem terheli.
 
A részletfizetés időtartama az igénylést megelőző 12 hónapban számlázott ivóvíz felhasználásból számított:
- egy havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén legalább két hónap,
- 3 havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén legalább öt hónap,
- 3 havi átlagfogyasztást meghaladó tartozás esetén legalább hat hónap.
 
A fizetési haladék időtartama legfeljebb 60 nap, különös méltánylást érdemlő esetben 90 nap.
A részletfizetés, fizetési haladék tekintetében a fentiektől - a szociálisan rászoruló felhasználó javára – az ÉTV Kft. eltérhet.
 
Fogyatékkal élő védendő felhasználók
A fogyatékkal élő védendő felhasználót különösen a méréssel, a leolvasással, a számlázással és a díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeinek megfelelő, különleges bánásmódban kell részesíteni.
A fogyatékkal élő lakossági felhasználó a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvételére való jogosultságát
a) a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27) Kormányrendelet 10. melléklet A) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával, és
b) ha
ba) vakok személyi járadékában részesül, a juttatást megállapító vagy folyósító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat vagy igazolás eredeti példányának bemutatásával, vagy a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27) Kormányrendelet 10. melléklet B) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával;
bb) fogyatékossági támogatásban részesül, a juttatást megállapító vagy folyósító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat vagy igazolás eredeti példányának bemutatásával, vagy a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27) Kormányrendelet 10. melléklet B) és C) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával; vagy
bc) a víziközmű-szolgáltatás megszüntetése, felfüggesztése a lakossági felhasználó vagy a vele közös háztartásban élő személy életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti, a 10. melléklet C) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával igazolhatja.
 
A fogyatékosság jellegét, amely a fogyatékkal élő felhasználót alkalmatlanná teszi a fogyasztásmérő leolvasására, a mérőállás közlésére, a számlaolvasásra, vagy a számla felhasználási helyen kívüli, készpénzes fizetéstől eltérő kiegyenlítésére, továbbá az fenti bekezdés b) pont bc) alpontjának esetleges fennállását a kezelőorvos, ennek hiányában a háziorvos igazolja a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27) Kormányrendelet 10. melléklet C) része szerinti nyomtatvány kitöltésével. Ha a rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvéleményezési hatásköre az érintettre kiterjed, a kezelőorvos és a háziorvos a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27) Kormányrendelet 10. melléklet C) része szerinti nyomtatványt e szerv szakvéleménye alapján tölti ki.
A víziközmű-szolgáltató a fogyatékkal élő felhasználót a rászorultság igazolását követő 8 napon belül nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vételről a felhasználót további 8 napon belül írásban tájékoztatja.
A vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személyt, mint fogyatékkal élő felhasználót nem kell személyes körülményeinek megfelelő, különleges bánásmódban részesíteni, ha vele együtt olyan nagykorú személy él, aki nem fogyatékkal élő felhasználó.
Az fenti bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti körbe tartozó, a felhasználóval egy háztartásban élő fogyatékkal élő személyre tekintettel, a fogyatékkal élőnek nem minősülő felhasználó is kérheti a fogyatékkal élő személyek nyilvántartásába történő felvételét, de ugyanazon fogyatékkal élő személyre tekintettel csak egy felhasználó egy felhasználási hely vonatkozásában szerepelhet a nyilvántartásban jogosultként.
 
Az fenti bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő felhasználót megillető különleges bánásmód:
a) havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen,
b) készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen,
c) a számla értelmezéséhez az érintett víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség (helyszíni számlamagyarázat, számlafordíttatás),
d) helyszíni (otthoni) ügyintézés lehetősége.
 
Amennyiben a fogyatékkal élő védendő Felhasználó a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27) Kormányrendelet 10. mellékletének benyújtásával, megfelelően kitöltött és aláírt formában igazolja, hogy a víziközmű-szolgáltatás megszüntetése, felfüggesztése a Felhasználó vagy a vele közös háztartásban élő személy életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti, úgy díjtartozás esetén a Szolgáltató a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztését vagy korlátozását a felhasználási helyen nem foganatosítja.
 
A védendő felhasználók nyilvántartásba vételéhez szükséges adatlapok, ill. azok kitöltési útmutatója honlapunkról letölthetőek (http://erdivizmuvek.hu/ugyfelszolgalat/letoltheto_dokumentumok/) illetve ügyfélszolgálati irodáinkon vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül is díjmentesen igényelhetőek.
 
 
7. Szolgáltatáskorlátozás, behajtás

Fizetési felszólítás, késedelmi kamat
Amennyiben fizetési határidőn belül nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, Társaságunk fizetési emlékeztetőt küld készpénzátutalási megbízással (postai sárga csekk), mely segítéségével a fennálló díjtartozását egy összegben rendezheti. A késedelmes napokra a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti késedelmi kamatot számítjuk a vízdíjszámlán feltüntetett fizetési határidőt követő első naptól kezdődően a tartozás kiegyenlítésének napjáig.
 
Ivóvíz-szolgáltatás korlátozása vagy felfüggesztése
A Szolgáltató élhet annak lehetőségével, hogy kétszeri igazolt felszólítást követően (tértivevényes levélben ivóvíz-szolgáltatáskorlátozás előtti fizetési felszólítás) a felhasználási helyen a vízszolgáltatást korlátozza vagy felfüggessze. Erre akkor kerülhet sor, ha a megküldött fizetési felszólításunk kézhezvételét követően sem rendezi díjtartozását, illetve nem élt a fizetéskönnyítési lehetőségekkel.
 
Lakossági Felhasználók esetében a vonatkozó jogszabályok alapján díjtartozás miatt az előző pontban ismertetett lakossági eljárás eredménytelensége esetén az előre egyeztetett időpontban intézkedünk az ivóvíz-szolgáltatás korlátozásáról, a jogszabályi előírások megléte esetén felfüggesztés is történhet. Korlátozás ill. felfüggesztés esetén a közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátást biztosítjuk, mely legalább 20 liter/fő/nap mennyiséget jelent.
A fenti ivóvíz mennyiséget leggyakrabban csökkentett víznyomással (korlátozás esetén), illetve palackos vagy zacskós vízzel, ill. közkútról (felfüggesztés esetén) biztosítjuk.
Nem lakossági Felhasználók esetében előre jelzett időpontban a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggeszti és a közszolgáltatási szerződést felmondja.

A befizetés megtörténtét igazoló bizonylatot legkésőbb az értesítésben szereplő szolgáltatáskorlátozás várható időpontját megelőző munkanapon délelőtt 10 óráig kell Társaságunk fax, vagy e-mail elérhetőségeire elküldenie. Amennyiben a befizetés tényét a személyes felkeresése alkalmával munkatársainknak igazolja, úgy a mindenkor érvényes díjszabás alapján kiszállási díj megfizetése is esedékessé válik.
 
Amennyiben az ivóvíz-szolgáltatás korlátozásának bevezetése elkerülhetetlen, Ügyfelünk együttműködése esetén a korlátozás vízmérő aknában történik. Együttműködés hiányában közterületen végezzük el a munkálatokat a gerincvezetéken történő korlátozással/ leválasztással, ebben az esetben a helyreállítás költsége jelentősen magasabb. Amennyiben a munkálatok elvégzése során a szilárd burkolat bontása elengedhetetlen, a burkolat-helyreállítási díj megfizetése is esedékessé válik, mely tovább növeli a költségeket.
 
Amennyiben a fogyatékkal élő védendő Felhasználó a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27) Kormányrendelet 10. mellékletének benyújtásával, megfelelően kitöltött és aláírt formában igazolja, hogy a víziközmű-szolgáltatás megszüntetése, felfüggesztése a Felhasználó vagy a vele közös háztartásban élő személy életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti, úgy díjtartozás esetén a Szolgáltató a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztését vagy korlátozását a felhasználási helyen nem foganatosítja.
 
A vízkorlátozással és annak helyreállításával kapcsolatosan felmerült költségeit az ÉTV Kft. a vonatkozó jogszabályok alapján a Felhasználóra hárítja. A szolgáltatás helyreállítása csak a tartozás maradéktalan megfizetése vagy egyedi elbírálás esetén a részletfizetési megállapodás megkötése után lehetséges.

Mellékszolgáltatási szerződés felmondása
Amennyiben Ön mellékvízmérővel rendelkezik, a megkötött mellékszolgáltatási szerződése a fizetési késedelem miatt kezdeményezett fizetési meghagyás kibocsátását követő 15 napos határidővel felmondásra kerül, amennyiben díjtartozása rendezése ügyében felszólításunk ellenére nem intézkedik. A mellékszolgáltatási szerződés felmondásáról Társaságunk a szerződés felmondásával egyidejűleg tájékoztatja a bekötési vízmérő szerinti Felhasználót, valamint a megbízott képviselőt. (Egy adott bekötési vízmérőhöz tartozó, mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező elkülönített vízhasználók által teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személy, aki képviseletükben eljár, ha az nem a bekötési vízmérő szerinti felhasználó.)
 
A mellékszolgáltatási szerződés felmondását követően az Ön elkülönített felhasználói helyen működő mellékvízmérőjén mért fogyasztást figyelmen kívül hagyjuk, az elkülönült felhasználói helyre fizetendő alapdíjakat a bekötési vízmérőre kibocsátott számlában érvényesítjük.
Amennyiben a díjtartozást a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó/Lakóközösség sem rendezi ivó-vízszolgáltatás korlátozását a Szolgáltató a bekötési vízmérőnél elvégzi. 


Jogi eljárás
Amennyiben nem intézkedik a díjtartozás rendezése érdekében, követelésünket Társaságunk jogi képviselőjének átadjuk, hogy a kintlévőségünk mielőbbi megtérülése érdekében bírósági úton eljárjon. Jogi képviselő fizetési meghagyásos eljárást kezdeményez, majd ezt követően nem teljesítés esetén gondoskodik a végrehajtási eljárás megindításáról, amely végső esetben akár az ingatlan árverésen történő értékesítéséhez és egyéb szankciókhoz is vezethet.
 
Amennyiben az előző pontban részletezett jogi eljárás megindítására sor kerül, további költségek merülnek fel, melynek megfizetése az adóst terhelik. Ilyenek pl.: a fizetési meghagyás megindításával összefüggő díj, jogtanácsosi munkadíj, végrehajtási eljárás megindításával kapcsolatban felmerült díj, végrehajtónak fizetendő díjak, költségek, jutalékok, adatszolgáltatások díjai.
 
8. Műszaki ügyintézés, locsolási kedvezmény, a szolgáltatás megszüntetése
 
Vízbekötés
Bővebb információkért kérjük, olvassa el az ivóvízbekötéssel kapcsolatos tájékoztatónkat.
Elérhetősége: http://www.erdivizmuvek.hu/ugyfelszolgalat/letoltheto_dokumentumok/
 
Csatornabekötés
Bővebb információkért kérjük, olvassa el a csatornarákötéssel kapcsolatos tájékoztatónkat.
Elérhetősége: http://www.erdivizmuvek.hu/ugyfelszolgalat/letoltheto_dokumentumok/

Nyári locsolási kedvezmény, locsolási célú vízmérő létesítése
A vonatkozó jogszabályok szerint a szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyisége méréssel (szennyvízmennyiség mérő beépítésével) - mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott vízmennyiség alapulvételével állapítható meg. Azaz amennyiben a szennyvízmennyiséget külön nem mérik, az elfogyasztott vízmennyiség alapján kell megfizetnie a szennyvízdíjat.
 
Nem veszi figyelembe az ÉTV Kft. a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál az elkülönített mérés hiányában, házikert öntözéséhez kizárólag május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban felhasznált, az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10 százalékát elérő vízmennyiséget, amennyiben azt a lakossági Felhasználó – az ellenőrzés lehetőségének előzetes értesítés mellőzésével történő felajánlásával – kéri. Az ÉTV Kft. e csatornadíj kedvezményt mennyiségi korrekció útján biztosítja.
A jogszabályi környezet változása miatt a fenti kedvezményt 2016. évtől már igényelni kell, 2015. évben és az azt megelőző időszakban a kedvezményt igénylés nélkül biztosította az ÉTV Kft. minden lakossági Felhasználónak.
 
Legkésőbb 2016. február 28-ig a már szerződött lakossági Felhasználók részére az ÉTV Kft. az elkülönített mérés nélküli, locsolási csatornadíj kedvezmény vonatkozásában igénylőlapot juttatott el postai úton. A locsolási csatornadíj kedvezményre jogosító igénylőlap Társaságunk részére történő visszaküldésének határideje 2016. április 15. volt, mely beérkezése esetén az ÉTV Kft. a kedvezményt 2016. május 1-től biztosítja.
 
Amennyiben az igénylőlap 2016. április 15. után érkezett be az ÉTV Kft-hez, úgy az elkülönített mérés nélküli, locsolási csatornadíj kedvezményt a soron következő elszámolási periódusban biztosítjuk a Felhasználó részére, a korábbi periódusra elmaradt locsolási kedvezmény visszamenőlegesen nem érvényesíthető.
Új felhasználó esetében az igénylési lehetőség a közszolgáltatási vagy mellékszolgáltatási szerződéskötéskor is lehetséges.
 
Az elkülönült mérés nélküli, locsolási csatornadíj kedvezmény igénylésének feltételei:
 •     - Írásos igénylés beérkezése a Szolgáltatónak adott év április 15-ig azzal, hogy Felhasználó lehetőséget biztosít Szolgáltatónak, hogy     - az igénybevétel feltételeit előzetes értesítés nélkül ellenőrizze.
 •     - A Felhasználó víziközműből szolgáltatott ivóvizet használ locsolás céljára, és nincs külön mérője a locsolási víz elszámolására.
 •     - A felhasználási helyen hiteles bekötési vagy mellékvízmérő működik.
 •     - Igénylő rendelkezik az ÉTV Kft-vel kötött érvényes, közszolgáltatási vagy mellékszolgáltatási szerződéssel.
 •     - A Felhasználó házikerttel (az ingatlan egybefüggő, beépítetlen, legfeljebb 2000 négyzetméter alapterületű kerthasználatú területrésze, amelyen nem üzletszerű gazdálkodási tevékenység valósul meg) rendelkezik. Ennek tényét Felhasználó a nyilatkozatban aláírásával igazolja
 
A kérelmet nem szükséges évente meghosszabbítani, a kedvezményt a közszolgáltatási vagy mellékszolgáltatási szerződés tartama alatt az ÉTV Kft. folyamatosan biztosítja.
 
Felhasználói mérőállás diktálás hiányában a Szolgáltató arányosítással állapítja meg az fenti időpontokban a kedvezmény alapjául szolgáló kezdő és záró időpont mérőállásait, az arányosítással megállapított mérőállástól kerül a kedvezmény alkalmazásra az arányosítással megbecsült mérőállásig, soron kívüli szolgáltatói mérőleolvasást az ÉTV Kft. az elkülönített mérés nélküli, locsolási csatornadíj kedvezmény okán nem végez.
 
A részletes tájékoztató és igénylőlap itt érhető el:
http://www.erdivizmuvek.hu/ugyfelszolgalat/letoltheto_dokumentumok/
 
További locsolási célú csatornadíj-kedvezmény igénybevételéhez a hatályos jogszabályok által szabályozott módon megtervezett és kivitelezett és a Szolgáltató által engedélyezett locsolási mellékvízmérő vagy locsolási ikermérő telepítése szükséges. (További információk a Műszaki ügyintézés részben találhatók.)
 
A 10%-os mértékű locsolási csatornakedvezmény és a locsolási vízmérő által mért ivóvízmennyiség utáni csatorna-díjkedvezmény együttesen nem vehető igénybe.
 
Bővebb információkért kérjük, olvassa el a locsolási célú vízmérőkkel kapcsolatos tájékoztatónkat.
Elérhetősége: http://www.erdivizmuvek.hu/ugyfelszolgalat/letoltheto_dokumentumok/
 
Több lakásos társasházak, lakóegységek fogyasztásának elkülönült mérése
Elkülönült vízhasználat mérése elszámolási célú mellékmérő(k) létesítésével
A mellékvízmérők a bekötési vízmérővel rendelkező ingatlan – általában társasház - lakásainak, elkülönített (egyedi) vízhasználatainak mérésére, elszámolására szolgál. Ebben az esetben a Társasház lakásainak (albetétjeinek) fogyasztásáról önálló számlát bocsát ki a Szolgáltató, az elfogyasztott vízmennyiséget a lakások mellékvízmérői külön-külön mérik.
 
Bővebb tájékoztatásért kérjük, olvassa el a mellékmérősítéssel kapcsolatos tájékoztatónkat.
Elérhetősége: http://www.erdivizmuvek.hu/ugyfelszolgalat/letoltheto_dokumentumok/

Az elkülönült vízhasználat mérése ikermérőkkel
Az ikermérő egy vagy több ingatlan különböző felhasználási helyei ivóvízhasználatának mérésére szolgál, az ivóvíz bekötővezeték végpontjára csillagpontosan kialakított - a jelenleg üzemelő fővízmérő mellett felszerelt - újabb bekötési vízmérő.
A legfőbb különbség a mellékvízmérős elszámoláshoz viszonyítva az, hogy minden Felhasználó külön bekötési vízmérővel rendelkezik, így számlázásilag elkülönült módon történik meg a mért mennyiség elszámolása, ebből adódóan fővízmérő-mellékvízmérő mérési különbözet sem jelentkezik.

Míg a mellékvízmérő tulajdonjoga a Felhasználóé - addig a fővízmérő tulajdonosa a Szolgáltató, így azok hitelesítését, cseréjét is a Szolgáltató végzi saját költségén.
A főmérősítés megrendelése előtt mindenképpen szükséges egy helyszíni felmérés, amely alátámasztja azt, hogy műszakilag a bekötések kialakítása megfelelő az főmérősítéshez (főmérős akna mérete, állapota, a jelenlegi ivóvíz-hálózat állapota és kialakításának vizsgálata).
További feltétel, hogy a jelenlegi szabályos fővízmérő akna mérete lehetővé tegye a főmérők egymás mellett történő elhelyezését, továbbá minden lakás külön-külön házi bekötővezeték csatlakozással rendelkezzen a főmérő aknában.
A helyszíni felmérést Társaságunk végzi el, melynek díja előre fizetendő, az igénybejelentéshez szaktervező által elkészített tervdokumentáció benyújtása szükséges.
 
Bővebb tájékoztatásért kérjük, keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat vagy ügyfélszolgálati irodánkat.
 
Szolgáltatás szüneteltetése
A hatályos jogszabályok és Társaságunk Üzletszabályzata szerint a Felhasználó a Szolgáltatóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával kezdeményezheti a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetését, ha a felhasználási helyet átmenetileg nem használja.
A szünetelés kérelmezett ideje legfeljebb 1 év lehet.
 
A szennyvíz elvezetésére irányuló szolgáltatás szüneteltetését, illetve megszüntetését csak a Felhasználó által a népegészségügyi szakigazgatási szervtől beszerzett írásbeli hozzájárulás esetén hajtja végre a Szolgáltató.
Ha a vízmérőn keresztül tűzivíz-hálózat ellátása is történik, akkor a szüneteltetéséhez a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség írásos engedélye szükséges, a felhasználási hely és a vízmérő gyári számának megjelölésével, melyet a Felhasználónak kell beszereznie.
A szüneteltetéssel kapcsolatosan a Szolgáltatónál felmerülő díjakat, költségeket a Felhasználó viseli.
 
Szünetelésre az alábbi feltételek együttes fennállása esetén van lehetőség:
a) a felhasználó írásban kéri a szüneteltetést és nyilatkozik, hogy a felhasználási helyen rendszeres emberi tartózkodás nincs,
b) a felhasználó - amennyiben a felhasználási hely víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan - nyilatkozik, hogy nem a víziközmű-rendszerből származó egyéb vizet a szennyvíz-törzshálózatba nem kíván vezetni,
c) a szüneteltetés végrehajtásához a műszaki előfeltételek biztosítottak,
d) a felhasználó a szünetelés foganatosításával együtt járó költségek előzetes megfizetéséről szóló igazolást, és a felhasználási hely tulajdonosának (amennyiben az nem azonos a felhasználóval) hozzájárulását csatolta.
 
A Szolgáltató a szüneteltetett víziközmű-szolgáltatás idejére szolgáltatási díjat nem számol fel, így alapdíjat sem.
 
Szolgáltatás megszüntetése
A víziközmű-szolgáltatási szerződést közműves ivóvízellátás esetén a felhasználó 30 napos határidővel felmondhatja. Ha a szerződést az ingatlant egyéb jogcímen használó mondja fel, előzetesen a tulajdonos hozzájárulását is be kell szereznie. A víziközmű-szolgáltatási szerződés felmondása nem érintheti hátrányosan az ingatlanon más felhasználó által igénybe vett közműves ivóvíz-szolgáltatást.
 
Az ivóvíz és/vagy szennyvíz bekötővezetéket Szolgáltató leválasztja a törzshálózatról, és a fogyasztásmérőt leszereli. Ebben az esetben a szolgáltatás újraindítása csak új bekötés létesítéseként végezhető. Tájékoztatjuk, hogy a hatályos jogszabályok szerint az ivóvíz-szolgáltatás megszüntetésével kapcsolatosan felmerült költségeket, továbbá a szilárd útburkolat felbontásával és helyreállításával kapcsolatos költségeket a Felhasználó előzetesen köteles megfizetni a Szolgáltatónak.
 
Tájékoztatjuk, hogy a munkálatok elvégzéséhez a helyi polgármesteri hivataltól közterület bontási engedély is szükséges, a hivatal egyes esetekben szaktervező által készített forgalomtechnikai tervdokumentáció benyújtását is előírhatja.
 
A fenti közútkezelői, illetve önkormányzati engedélyek, illetve hozzájárulás birtokában van lehetőség arra, hogy a szolgáltatás megszűntetését a tulajdonos vagy meghatalmazottja írásban kérje Ügyfélszolgálati irodánkban, a fenti összeg(ek) megelőlegezése mellett.
 
Tájékoztatjuk, hogy az ivóvízbekötés megszüntetésének megrendelésekor a felhasználási helyhez tartozó vevői folyószámláján nem lehet díjtartozás.
A bekötés megszüntetésekor munkatársaink a vízmérő állását is leolvassák, és az ezen mérőállás alapján záró számlát állítunk ki, mely rendezéséről a felhasználónak gondoskodnia kell.
 
Egyéb forrásból származó víz, nem közműves ivóvíz (fúrt, ásott kút, csapadékvíz) bevezetése a közműves szennyvízhálózatba (telki vízmérő)
Amennyiben az ingatlan egyéb vízforrással rendelkezik, és a keletkezett szennyvizeket részben/egészben a közműves szennyvízhálózatba kívánja vezetni, Társaságunkkal egyeztetett helyen, hiteles, ún. telki vízmérővel kell a vízmennyiséget megmérni, mely a csatornadíj számlázás alapját képezi. Ezen vízmérő a Felhasználó tulajdonát képezi, így a mérő beszerzésének, hitelesítésének, a terveztetés és kivitelezés költsége a Felhasználót terheli.
 
Társaságunk szolgáltatási területén a csapadékvíz, talajvíz, rétegvíz bevezetése a szennyvízcsatornába TILOS!
 
9. Panaszkezelés, jogorvoslati lehetőségek
 
Társaságunk a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi és ágazati jogszabályok valamint Társaságunk Üzletszabályzata szerint végzi panaszkezelési tevékenységét.
Ügyfélszolgálatunk a reklamációkra, panaszokra a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok által előírt 15 napos határidőn belül, egyéb megkeresésekre 30 napon belül válaszol.
 
Reklamációját, panaszát a következő módokon juttathatja el Társaságunkhoz:
 • - személyesen az Érd, Felső u. 2. alatti ügyfélszolgálati irodánkban,
- telefonos ügyfélszolgálatunkon a +36 23 521 751-es telefonszámon,
- elektronikus ügyfélszolgálatunkon a www.erdivizmuvek.hu webcímen,
- e-mailben az ugyfelszolgalat@erdivizmuvek.hu címen,
- telefaxon a +36 23 521 759-es faxszámon,
- és postai úton a 2031 Érd, Pf. 55 levélcímen.
 
A hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok szerint első ízben a kifogásával a Szolgáltatót igazolt módon meg kell keresnie.

Amennyiben a reklamációjának Társaságunk által kivizsgálását követően Önhöz eljuttatott válaszunkban leírtakat nem fogadja el, vagy kifogása van a válasszal kapcsolatban, úgy az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:

- Érdi Járási Hivatal, Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály. Címe: 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19., Levelezési címe: 1399 Budapest, Pf. 661., Telefon: +36 1 460 2202, E-mail: fogyved@pest.gov.hu, Honlap: www.kormanyhivatal.hu
- Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. Ügyféliroda címe: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52., Levelezési címe: 1388 Budapest, Pf. 88. Telefon: +36 1 459 7777, Fax: +36 1 459 7766, E-mail: mekh@mekh.hu, Honlap: http://www.mekh.hu
- Pest Megyei Békéltető Testület.  Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV. em.2. ajtó, Telefon/Fax: +36 1 792-7881, Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.:81, E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu, Honlap: http://www.panaszrendezes.hu
 
Tájékoztatjuk, hogy társaságunk a jogvita rendezése érdekében békéltető testületi eljárást nem indít, de jogszabályi kötelezettségének megfelelően részt vesz a fogyasztók által kezdeményezett eljárásokban, az eljárás során született döntésnek azonban nem veti alá magát.
 
Amennyiben az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye nem Pest megye területén található, abban az esetben az Önhöz legközelebb eső Békéltető Testület elérhetőségét az alábbi oldalon találja meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Ügyfélszolgálati irodánkban vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon előadott reklamációját vagy panaszát jegyzőkönyvben rögzítjük, mely jegyzőkönyvről lehetősége van a válaszunkkal együtt, vagy már a bejelentéskor azonnal másolati példányt kérnie.
 
Telefonos ügyfélszolgálatunkkal lefolytatott telefonbeszélgetését rögzítjük, 5 évig megőrizzük és kérésére díjmentesen – elektronikus formátumban - rendelkezésére bocsátjuk.